Şcoala Gimnazială Nr.1 Mangalia organizează concurs pentru un post de îngrijitor

0
893

farmec.ro

ANUNȚ ANGAJARE

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, cu sediul în Municipiul Mangalia, Strada Matei Basarab nr. 44, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuţie vacante de:

– îngrijitor IG – 01 normă post temporar vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare , Hotărârea Guvernului nr. 1366 din 9 noiembrie 2022 cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor – studii generale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 3 ianuarie 2023, între orele 09.00 – 16.00: Depunerea dosarelor,
  • 3 ianuarie, ora 18.00: Validarea dosarelor,
  • 4 ianuarie, ora 10.00: Proba scrisă,
  • 4 ianuarie, ora 15.00: Afișarea rezultatelor proba scrisă,
  • 5 ianuarie, ora 10.00: Proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, cu sediul în Municipiul Mangalia, Strada Matei Basarab nr. 44, judeţul Constanţa, email: [email protected].

Bibliografie îngrijitor:
-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
-Norme de igienă privind unitățile privind ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor aprobate prin Ordinul Nr. 1955/1995.

Data afișării: 22.12.2022.

Director,
Prof. Miron Florin.


Mangalia News, 22.12.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply