Consiliul Local al Municipiului Mangalia este convocat în ședință extraordinară pentru data de Luni, 18.07.2022

0
469

farmec.ro
DISPOZIȚIA NR. 891
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia
în ședința extraordinară din data de 18.07.2022.

Primarul Municipiului Mangalia – CRISTIAN RADU,
Având în vedere:
•Prevederile art.133 alin.(2), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(3) lit.b) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b) și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și modificările ulterioare,

DISPUN:
Art.1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în ședința extraordinară în data de Luni, 18.07.2022, la ora 16:00, care se va desfășura prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, cu proiectul ordinii de zi stabilit conform anexei, care se constituie parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.1.
Art.4 Membrii Consiliului Local Mangalia sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, în condițiile legii.
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziție membrilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice spre a fi cunoscută de către cetățeni.

Anexa la Dispoziția nr.891/13.07.2022.
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.07.2022:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al S.C. Goldterm Mangalia S.A. asupra unor centrale termice și darea în administrare a unor centrale termice instituțiilor publice cărora le asigură agentul termic;
Inițiator – Primar.
Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică,
2. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de facturare pentru populația Municipiului Mangalia, branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
Inițiator – Primar.
Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la bugetul local, în perioada furnizării agentului termic din sistemul centralizat la nivelul municipiului Mangalia;
Inițiator – Primar.
Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.2 din 20.01.2022 privind aprobarea programului de evenimente pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator – Primar.
Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ;
5. Diverse.
PRIMAR,
CRISTIAN RADU
Redactat,
Secretar General Municipiu,
Ciocănel Andreea.


Mangalia News, 16.07.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply