ANOFM – ”Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârstă între 16-24 ani”, conform Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Initiativă „Locuri de muncă pentru tineri” (INFORMARE)

0
857

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 1 – Initiativă „Locuri de muncă pentru tineri”.
Obiective speficifice: 1.1 Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârstă între 16-24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile.
Titlul proiectului: „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs”.
Cod proiect: POCU/519/1/1/129203.
Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârstă între 16-24 ani,
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare.

~INFORMARE~

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează, începând cu data de 16 mai 2019, proiectul „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs” – cod POCU/519/1/1/129203, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să contribuie la susținerea ocupării a 10.728 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani. Şomerul NEET este definit ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, conform art.5, IV^4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul proiectului este de 190.155.943,29 lei (40.866.506,91 euro), din care 174.943.468 lei (aprox. 37.597.186,36 euro) sunt cheltuieli nerambursabile (curs 1 euro = 4,6531 lei). Din bugetul proiectului sunt acoperite şi cheltuieli retrospective, din perioada 16.05.2017 – 16.05.2019, precum şi cheltuieli din perioada 16.05.2019 + 15.10.2022, realizate de AJOFM pentru încadrarea tinerilor NEETs.

Proiectul este implementat cu sprijinul a 18 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă din următoarele regiuni:

  • Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman;
  • Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea;
  • Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 10.728 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin stimularea mobilității şi subvenționarea locurilor de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea subvenţii acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 7110 tineri NEET, conform art. 85 şi art. 80 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare.

Acest obiectiv se realizează prin acordarea de:
1. Subvenții pentru o perioadă de 12 luni pentru angajatorii care încadrează pe
perioadă nedeterminată:
 tineri NEETs absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ;
 tineri NEETs unici susţinători al familiei monoparentale;
 tineri NEETs;
 tineri NEETs aflați în șomaj de mai mult de 6 luni, conform prevederilor legale,
denumiți șomeri de de lungă durată;
 tineri NEETs cu handicap.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri de lungă durată sau tineri NEETs primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni (art. 85, alin (1), Legea nr.76/2002).

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei (art. 80, alin. (1), Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă).

2. Subvenții pentru o perioadă de 18 luni, pentru angajatorii care încadrează pe
perioadă nedeterminată
 tineri NEETs absolvenţi cu handicap ai unor instituţii de învăţământ;
 conform art. 80, alin (2), Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă, angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, suma prevăzută la art. 80 alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.

Obiectiv Specific 2 – Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin acordarea a 3.618 prime.
Acest obiectiv se realizează prin acordarea de:
1. Prime de mobilitate tuturor tinerilor NEET şomeri care se încadrează pe o periodă mai mare de 12 luni, respectiv:
 prime de încadrare pentru șomeri tineri NEETs, înregistrați la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care s-au încadrat în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care aveau domiciliul sau reşedinţa (aflată în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate) conform art. 74 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pot beneficia de o primă de încadrare.
Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, proporţional cu numărul de zile în care persoana încadrată își desfășoară activitatea, dar nu mai mult de 55 lei/zi. Această primă se acordă pe o perioadă de 12 luni.
 prime de instalare pentru șomeri tineri NEETs, înregistrați la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care s-au încadrat în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul/reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, şi-au schimbat domiciliul sau şi-au stabilit reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, conform art. 75, alin. (1), din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi,
ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi
stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul
familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în
întreţinere.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare
prevăzute, unul va primi suma prevăzută la alin. (2), lit. a) din Legea nr.76/2002,
adică 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei –
alin. (3)
Conform art. 75, alin. (4), din legea mai sus menționată, în situaţia în care
angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori
suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice,
prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a);
b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b);
c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la alin. (3).
 prime de activare pentru șomeri tineri NEETs, care nu beneficiază de indemnizație
de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai
mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de
muncă.
Prima de activare este în valoare de 1.000 de lei, neimpozabilă şi se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de
la angajare.

Rezultate/realizări:

Echipa de management a asigurat coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului și raportarea stadiului implementării acestuia pentru obținerea rezultatelor anticipate și atingerea obiectivelor propuse, în conformitate cu graficul de activități din Cererea de finanțare.
Prin intermediul proiectului, în perioada 16 Mai 2017 – 31.12.2021, au fost stabilite drepturi și s-au realizat plăți pentru 1673 prime de activare/încadrare/instalare, șomerilor tineri NEET care s-au încadrat în muncă și 7.110 subvenții angajatorilor care au încadrat în muncă șomeri tineri NEET, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, după cum urmează:
– 1533 prime de activare pentru șomeri tineri NEETs, care nu beneficiau de
indemnizație de șomaj și care s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă mai
mare de 3 luni, ulterior înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;
– 115 prime de încadrare pentru șomeri tineri NEETs înregistrați la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă care s-au încadreat în muncă, potrivit legii, într-o localitate
situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care aveau domiciliul sau
reşedinţa (aflată în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate);
– 25 prime de instalare pentru șomeri tineri NEETs înregistrați la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă care s-au încadrat în muncă, potrivit legii, într-o altă
localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi aveau
domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, şi-au schimbat domiciliul sau şiau stabilit reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.
– 4840 subvenții pentru angajatorii care au încadrat în muncă pe perioadă
nedetreminată tineri NEETs unici susţinători al familiei monoparentale, tineri NEETs
șomeri de lungă durată, tineri NEET, tineri NEET persoane cu handicap, ulterior
înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conformitate cu
prevederile art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
– 2263 subvenții stabilite pentru angajatorii care a încadrat în muncă pe perioadă
nedetreminată tineri NEET absolvenți al unei instituţii de învăţământ înregistrați la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 80 din Legea 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
– 7 subvenții stabilite pentru angajatorii care a încadrat în muncă pe perioadă
nedetreminată tineri NEET cu handicap absolvenți al unei instituţii de învăţământ
înregistrați la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 80 din Legea
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin implementarea activităților proiectului s-au cheltuit, până la 31.12.2021,
149.520.000 lei.
Au fost depuse 12 cereri de rambursare în valoare de 125.063.206,94 lei, alte 2 cereri
fiind în pregătire. În ceea ce privește asigurarea vizibilității proiectului, până la 31.12.2021, au fost realizate și publicate următoarele:
– comunicat privind demararea proiectului prin care au fost transmise informatii privind
obiectivul proiectului, perioada de implementare, bugetul alocat, regiunile geografice
eligibile
– un afiș pentru asigurarea vizibilităţii proiectului realizat și postat la intrarea în sediul
ANOFM;
– informare cu privire la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD), în vederea bunei derulări a proiectului „ACTIMOB NEETs–Activare şi mobilitate tineri NEETs”, cod POCU/519/1/1/129203, publicată pe site-ul ANOFM la secţiunea Proiecte;
– informare cu privire la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date transmisă către fiecare AJOFM din în cele 18 județe din regiunile eligibile conform cererii de finanţare (Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, SudEst), pentru postarea pe site-ul propriu şi transmiterea către presa locală;
– broșura care conține informații cu privire la măsurile finanțate prin proiect, a rezultatelor acestora postată pe website-ul www.anofm.ro şi pe site-urile celor 18 AJOFM implicate în implementarea proiectului;
– prezentare a condițiilor ce trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari pentru a accesa măsurile finanțate prin acest proiect, prezentare ce a fost de asemenea publicată pe site;
– două rapoarte de activitate care au fost publicate pe site-ul ANOFM/AJOFM-uri elaborate la finalul fiecărui an de implementare.
Trebuie menționat faptul că aceste documente au fost distribuite la nivelul tuturor
agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă implicate în implementarea
activităților proiectului, ele fiind încărcate atât pe site-ul www.anofm.gov.ro, cât și
pe site-urile AJOFM.
Nela PLUGARESCU,
Manager proiect.
Întocmit:
Lucian MATEI,
Expert comunicare.

„ACTIMOB NEETs–Activare şi mobilitate tineri NEETs”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – www.anofm.gov.ro, martie 2022.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Mangalia News, 23.03.2022.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply