Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară, pentru Vineri, 28.01.2022 | Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022 se află pe ordinea de zi

0
301
astratex.ro

Dispoziţia nr. 265/21.01.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pentru data de Vineri, 28.01.2022, ora 13:00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 28.01.2022, ora 13:00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
-Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
-Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CJC_Dispoziție de convocare ședintă IANUARIE 2022.

Preşedinte,
Mihai Lupu.

Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


Mangalia News, 24.01.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply