Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de Luni, 13.12.2021

0
331
carturesti.ro%20

Dispoziţia nr. 567/07.12.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de Luni, 13.12.2021, ora 13:00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 13.12.2021, ora 13:00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

–        Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;

–        Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 567 din 07.12.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 13.12.2021, ora 13:00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  Consiliului Județean Constanța din data de 11.11.2021.

II. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Caprinciu Stelică.

III.

1. Proiect de hotărâre nr.264/24.11.2021 privind nominalizarea domnului consilier județean Caprinciu Stelică în calitate de secretar al Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020 – 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2.       Proiect de hotărâre nr. 240/25.10.2021 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3.      Proiect de hotărâre nr. 260/05.11.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4.   Proiect de hotărâre nr. 265/24.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 2650 mp, situat pe raza UAT Năvodari, Dj 226.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5.   Proiect de hotărâre nr.266/24.11.2021 privind aprobarea transmiterii unei solicitării Primăriei Municipiului Constanța pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, Morga – C5, Capela Mortuară-C7 și terenul aferent, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6.   Proiect de hotărâre nr.267/26.11. 2021 privind nominalizarea a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7.   Proiect de hotărâre nr. 268/26.11.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare între Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” și UAT Județul Constanța  prin Consiliul Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8.   Proiect de hotărâre nr. 269/26.11.2021 privind încheierea unui Protocol de colaborare între UAT Județul Constanța și UAT Municipiul Constanța în vederea funcționării Centrului de Vaccinare pentru populație împotriva COVID -19 la Pavilionul Expozițional Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9.       Proiect de hotărâre nr.270/26.11.2021 privind modificarea Listei bunurilor, proprietate publică a Județului Constanța aferente serviciilor de alimentare de apă și canalizare, delegate și concesionate operatorului S.C. RAJA S.A., anexa 6 la H.C.J. nr. 346/2009 în sensul eliminării imobilului format din teren în suprafață de 30342 mp și construcții , situat în comuna Adamclisi, județ Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10.    Proiect de hotărâre nr.271/26.11.2021 privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săcele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apă – Canal Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11.  Proiect de hotărâre nr.272/26.11.2021 privind schimbarea destinației imobilului “Clădire-Filiala 1 Constanța”, situat în Constanța, strada Izvor, nr.23 aparținând domeniului privat al Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12.    Proiect de hotărâre nr.273/26.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021, pentru Muzeul de Artă Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13.    Proiect de hotărâre nr.274/26.11.2021 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , asupra bunului imobil (teren + construcții) situat în str. Izvorului, nr.2A, Municipiul Medgidia, Județ Constanța și trecerea bunurilor din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14.     Proiect de hotărâre nr.275/26.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, pentru Biblioteca Județeană “I.N.Roman” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15.    Proiect de hotărâre nr.276/26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16.        Proiect de hotărâre nr.277/26.11.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17.        Proiect de hotărâre nr. 278/06.12.2021 privind asigurarea serviciilor de pază , monitorizare și intervenție pe anul 2022 pentru obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța de către Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18.    Proiect de hotărâre nr.279/06.12.2021 privind componența Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19.    Proiect de hotărâre nr. 280/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

20.    Proiect de hotărâre nr.281/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

21.    Proiect de hotărâre nr.282/06.12.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.264/27.11. 2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismul de tarifare practicat de operatorul S.C.RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

22.    Proiect de hotărâre nr.283/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

23.    Proiect de hotărâre nr. 284/06.12.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24.    Proiect de hotărâre nr.285/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25.    Proiect de hotărâre nr.286/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26.    Proiect de hotărâre nr. 287/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27.    Proiect de hotărâre nr.288/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28.    Proiect de hotărâre nr.289/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29.    Proiect de hotărâre nr.290/06.12.2021 privind modificarea bugetului total al proiectului”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30.    Proiect de hotărâre nr.291/06.12.2021 privind modificarea bugetului total al proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

31.    Proiect de hotărâre nr.292/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

32.    Proiect de hotărâre nr. 293/06.12.2021 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), identificat cu număr cadastral 12677, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33.    Proiect de hotărâre nr. 294/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

34.    Proiect de hotărâre nr. 295/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

35.    Proiect de hotărâre nr. 296/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

36.    Proiect de hotărâre nr. 297/07.12.2021 privind modificarea poziției 9 a Anexei la HCJC nr. 198/29.09.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

37.    Proiect de hotărâre nr. 298/07.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și modificarea listei de investiții, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Preşedinte,
Mihai Lupu.
Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.


Mangalia News, 12.12.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply