Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de Miercuri, 18.08.2021

0
666
carturesti.ro%20

Dispoziţia nr. 364/11.08.2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de 18.08.2021, ora 13,00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 18.08.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
-Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
-Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 364 din 11.08.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 18.08.2021, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.07.2021.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

II. 1. Proiect de hotărâre nr. 31/27.01.2021 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate .

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

2.Proiect de hotărâre nr. 180/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 43/18.02.2020.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

3.Proiect de hotărâre nr. 181/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 66/18.02.2020.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4.Proiect de hotărâre nr. 182/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.2 din anexa 1 și art. 2 anexa 24 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 158/28.07.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

5.Proiect de hotărâre nr. 183/10.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța.

6.Proiect de hotărâre nr. 184/10.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității de Asistență – Medico Socială Agigea.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța.

Preşedinte,
Mihai Lupu.

Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.


Mangalia News, 13.08.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply