ANUNȚ! 59 de POSTURI VACANTE, scoase la CONCURS de Primăria Mangalia!

0
1223
starshiners.ro%20

ANUNŢ Nr.57534/10.08.2021 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia.

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare, în data de 01.09.2021, ora 11:00 – proba practică şi în data de 03.09.2021, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– 4 funcţii de muncitor calificat treapta profesională I (zidar, lăcătuş, sudor) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 4 funcţii de infirmier – Căminul de Bătrâni;

– 1 funcţie de infirmier – Creşa nr. 3;

– 2 funcţii de muncitor necalificat, treapta profesională I şi II – Serviciul Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări, Transport Local;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– 2 funcţii de muncitor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Cimitire;

– 6 funcţii de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Beneficii Asistenţă Socială;

– 32 funcţii de muncitor necalificat, treapta profesională II – Serviciul Fond Locativ;

– 8 funcţii de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de infirmier:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 3 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat, treaptă profesională I:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar, lăcătuş sau sudor;

– vechime în muncă minim 4 ani.      

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 10.08.2021 – 23.08.2021, ora 16:00, date de contact: Olăneanu Gabriela Corina, telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected] şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Formular-concurs-contractuali.


Mangalia News, 11.08.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply