Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de Miercuri, 28.07.2021

0
169

Dispoziţia nr. 342/21.07.2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de Miercuri, 28.07.2021, ora 13.00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 28.07.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
-Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
-Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 342 din 21.07.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 28.07.2021, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 23.06.2021.

II.
1. Proiect de hotărâre nr.156/19.07.2021 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

2.Proiect de hotărâre nr.163/21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

3.Proiect de hotărâre nr.164/21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

4.Proiect de hotărâre nr.165/21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanţa.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

5. Proiect de hotărâre nr.166/21.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

6.Proiect de hotărâre nr.162/21.07.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

7.Proiect de hotărâre nr.161/21.07.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

8. Proiect de hotărâre nr.168/19.07.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

9.Proiect de hotărâre nr.159/19.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Persoane Adulte din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

10.Proiect de hotărâre nr.158/19.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2021.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

11.Proiect de hotărâre nr. 157/19.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

12.Proiect de hotărâre nr.167/21.07.2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

13.Proiect de hotărâre nr.160/19.07.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin” cod SMIS 110343”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța.

14.Proiect de hotărâre nr.169/21.07.2021 privind aprobarea proiectului tehnic fază PT+DDE al obiectivului de investiție “Modernizare DJ 393: Arsa DJ391 – Albeşti – Coroana: L = 9,67 km, tronson 1: Arsa – DJ391 de la km 0+000 – 2+958,32″.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

15.Proiect de hotărâre nr.170/21.07.2021 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru SC. RAJA S.A. Constanța în vederea realizării lucrărilor de Racordare la Rețeaua de Energie Electrică Sursă de Apă Cișmea II.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

16.Proiect de hotărâre nr.171/21.07.2021 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru SC. RAJA S.A. Constanța în vederea realizării lucrărilor de Racordare la Rețeaua de Energie Electrică a Surselor de Apă Cișmea A, Cișmea B, Cișmea C.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

17.Proiect de hotărâre nr.172/21.07.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 339/17.12.2020 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Constanța și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

18.Proiect de hotărâre nr.155/13.07.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

19.Proiect de hotărâre nr.173/21.07.2021 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, asupra unui imobil (teren), identificat cu număr cadastral 241285, aflat în domeniul public al județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

20.Proiect de hotărâre nr.174/21.07.2021 privind trecerea unor imobile, identificate cu numerele cadastrale 241285 și 241286 din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

Preşedinte,
Mihai Lupu.
Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.


Mangalia News, 23.07.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply