Personalităţi participante la prima ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE: Prof. Dr. Ioan Iacob, Preşedintele Fundaţiei culturale HESPERUS

0
1062

farmec.ro

Personalităţi participante la prima ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE / Personalities participating in the first edition of the Transatlantic Conference EMINESCU – POE: Prof. Dr. Ioan Iacob, Preşedintele Fundaţiei culturale HESPERUS / President of The HESPERUS Cultural Foundation

Primul amendament: E dificil să vorbeşti despre tine, fără a cădea în capcana unei autoevaluări pozitive.
First amendment: It is difficult to talk about yourself without falling into the trap of a positive self-assessment.

Surse de documentare: Cele mai bune surse de documentare ar fi canalele MEDIA, unde am lucrat, dar eu consider ‘Mangalia News’ unul din cele mai complete.
Documentation sources: The best sources of documentation would be the MEDIA channels where I have worked, but I consider ‘Mangalia News’ one of the most complete.

Amendamentul doi: Într-o „dezbatere autoparlamentară”, în care m-am invitat eu pe mine însumi în „Parlamentul suprem al fiinţei mele”, am ajuns la concluzia că cel mai obiectiv despre tine vorbesc criticii (care te pot şi critica, fiindcă asta este… ”definiţia lor“!).
Amendment two: In a “self-parliamentary debate”, in which I invited myself to the “supreme Parliament of my being”, I came to the conclusion that the most objective about you are the critics (who can also criticize you because this is …”their definition”!).

Voi selecta câteva opinii legate de poezia mea (publicate pe ultima copertă a unui volum de poezie religioasă apărut în 2001, la Editura TRADIŢIE, din Bucureşti:

“Poezia lui Ioan Iacob este o declaraţie de dragoste, de cele mai multe ori patetică, un polen de cuvinte aruncat în univers, polen care se aşterne precis pe lucrurile care îl respiră cu sete, căpătând astfel puteri generatoare”. (Constanţa Buzea).

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

I will select some opinions related to my poetry (published on the last cover of a volume of religious poetry published in 2001 at the TRADITION Publishing House in Bucharest:

‘Ioan Iacob’s poetry is a declaration of love, often pathetic, a pollen of words thrown into the universe, a pollen that lies precisely on the things that breathe it with thirst, thus gaining generating powers’. (Constanţa Buzea).

“Ţinem a remarca seriozitatea, ambiţia sa, în sensul favorabil al termenului şi, nu în ultimul rând, înzestrarea sensibilă”. (Gheorghe Grigurcu).

‘We would like to point out his seriousness, his ambition, in the favorable sense of the term and, last but not least, his sensitive endowment’.

„Pentru puţini oameni, poezia înseamnă atât de mult ca pentru Ioan Iacob. Acest cult al său, plin de nobleţe, transpare şi din “Ochiul albastru al Nemirei”, inspirat volum de versuri, de fapt un unic şi amplu poem despre fericirea de a exista, dar, mai ales, despre fericirea de a scrie… Din paginile sale iradiază un fel de dogoare, ca în jurul unui metal incandescent”. (Alex. Ştefănescu).

‘For a few people, poetry means as much as it does for Ioan Iacob. This cult of his, full of nobility, also transpires from the “Blue Eye of Nemira”, inspired poetry volume, in fact a unique and ample poem about the happiness of existing, but, especially, about the happiness of writing … From its pages radiates a kind of flame, like around an incandescent metal’.

‘In Ioan Iacob’s poems a lyrical impulse of a traditional kind blends with a taste for a slightly unnerving fantasy. He is a writer who shows variety and resourceful imagination’.
Alan Brownjohn.

*****
Proiectul transatlantic EMINESCU – POE, (din care această Conferinţă transatlantică online face parte), a fost un vis care a început să devină realitate datorită extraordinarului jurnalist Doru Dinu Glăvan, Preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (U.Z.P.R.). În ciuda unor probleme tehnice, această primă ediţie a Conferinţei transatlantice online EMINESCU – POE a fost un succes. Mulţi jurnalişti şi personalităţi de pe ambele maluri ale Atlanticului au început să întrebe când va avea loc ediţia a doua.

The ‘EMINESCU POE transatlantic project (of which this online transatlantic conference is part) was a dream that began to become a reality thanks to the extraordinary journalist Doru Dinu Glăvan, President of the Union of Professional Journalists in Romania (U.Z.P.R.).
Despite some technical problems, this first edition of the EMINESCU – POE Online Transatlantic Conference was a success. Many journalists and personalities on both sides of the Atlantic have begun to wonder when the second edition will take place.

Sperăm ca cea de a doua ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE să fie organizată de U.Z.P.R., tot la iniţiativa Fundaţiei culturale HESPERUS, dar să ni se alăture şi Institutul Cultural Român de la New York, Asociaţia de Studii ”Poe”, din S.U.A. (Poe Studies Association from U.S.A., President Amy Branam Armiento), canalul de televiziune Arca TV din Statele Unite, ‘North American Romanian Press Association’ ş.a.

We hope that the second edition of the EMINESCU-POE Transatlantic Conference will be organized by UZPR, also at the initiative of the HESPERUS Cultural Foundation, but that the Romanian Cultural Institute in New York, the Poe Studies Association from the USA ( President Amy Branam Armiento), Arca TV channel in the United States, ‘North American Romanian Press Association’ and others to join this project.

Până atunci să spunem ca Poe…, sau ca Eminescu:
‘It was many and many a year ago…’,
‘A fost odată ca-n poveşti…’
prima ediţie a Conferinţei transatlantice online EMINESCU – POE

‘Mangalia News’ va fi întotdeauna, ca şi până acum, cel mai de încredere pilon MEDIA de la Marea Neagră al Proiectului nostru transatlantic.
Until then, let’s say like Poe… or like Eminescu:
‘It was many and many a year ago…’,
‘Once upon a time…’ the first edition of the online transatlantic conference EMINESCU – POE. ‘Mangalia News’ will always be, as before, the most reliable MEDIA pillar on the Black Sea of ​​our transatlantic project.Ioan Iacob, București, 30 iunie 2021.


Mangalia News, 30.06.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply