Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de Miercuri, 26.05.2021

0
279

Dispoziţia nr. 265/20.05.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 13.00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

–        Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;

–        Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 265 din 20.05.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 13,00:

I.  Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Țapliuc Florentin-Adrian.

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  Consiliului Județean Constanța din data de 21.04.2021.

II.

1.     Proiect de hotărâre nr. 102/13.04.2021 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unor spații, proprietate publică a Județului Constanța, situate în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei Constanța”, în scopul desfășurării de activități comerciale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2.     Proiectul de hotărâre nr. 112/07.05.2021 privind modificarea componenței comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020-2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3.     Proiectul de hotărâre nr. 113/07.05.2021 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul Proiectului “Patrimoniul Cultural Comun- Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”- Treasure, cod eMS BSB-371.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4.     Proiectul de hotărâre nr. 114/07.05.2021 privind actualizarea valorii totale și a duratei de implementare aferente proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5.     Proiectul de hotărâre nr. 115/10.05.2021 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța să intabuleze bunul imobil situat în orașul Negru Vodă, strada Mangaliei nr. 53, aflat în domeniul public al județului Constanța și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6.     Proiectul de hotărâre nr. 116/10.05.2021 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.271/27.11.2015.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7.      Proiect de hotărâre nr. 117/10.05.2021 privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe și restituirea suprafeței de teren de 1.180 mp situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, Municipiul Constanța, Județ Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8.     Proiect de hotărâre nr. 119/20.05.2021 privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9.     Proiect de hotărâre nr. 120/20.05.2021  privind rectificarea listei de investiții pe anul 2021, pentru Centrul  Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10.  Proiect de hotărâre nr.121/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11.  Proiect de hotărâre nr. 122/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de Evenimente Culturale ,pe anul 2021, al Centrului Cultural Județean Teodor T. Burada.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12.  Proiect de hotărâre nr. 123/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13.  Proiect de hotărâre nr. 124/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14.  Proiect de hotărâre nr. 50/19.02.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

15.  Proiect de hotărâre nr. 125/20.05.2021 privind aprobarea modificării propunerii financiare a proiectului cu titlul “Sprijin pentru o viață normală” din cadrul Programului de Interes Național “Înființarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criză și Locuințe Protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța.

16.  Proiectul de hotărâre nr. 126/20.05.2021 privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Comunei Independența în domeniul public al Județului Constanța în vederea realizării proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

17.  Proiect de hotărâre nr.118/20.05.2021 privind valorificarea prin vânzare la licitație publică deschisă cu strigare a autoturismului marca Land Rover model Freelander 2.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18.  Proiect de hotărâre nr.127/20.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

19.  Proiect de hotărâre nr. 128/20.05.2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

III. Diverse: Comunicare adrese pe mail :

–  Nr. CJC 1021/20.04.2021- Măsuri la Decizia nr. 70/06.08.2013 a Camerei de Conturi Constanța nr. I.6, I.7, II.2, II.3, II.4, II.9, II.10, II.12, II.13 – Raport de follow-up 10063/23.03.2021;

– Nr. CJC 17266/14.05.2021- Măsuri la Decizia nr. 8/26.03.2019 a Camerei de Conturi Constanța I.1- Raport de follow -up nr. 22160/20.04.2021;

– Nr. CJC 14664/22.04.2021- Măsuri la Decizia nr. 2/10.01.2018 a Camerei de Conturi Constanța I.1- Raport de follow -up nr. 1001/25.03.2021;

– Nr. CJC 14666/22.04.2021- Măsuri la Decizia nr. 67/17.09.2012 a Camerei de Conturi Constanța I.5 și II.4- Raport de follow -up nr. 9668/18.03.2021.

Preşedinte,
Mihai Lupu.
Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.


Mangalia News, 25.05.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply