Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs 8 posturi de muncitori necalificați

0
651
carturesti.ro%20

Anunt nr. 30.208 / 23.04.2021:

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare, în data de Miercuri, 19.05.2021, ora 11:00 – proba practică şi în data de Vineri, 21.05.2021, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională I – Compartimentul Administrativ;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională I – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă – minimum 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 23.04.2021 – 10.05.2021, ora 16:00, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected] şi vor conţine în mod obligatoriu:

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  4. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  5. g) curriculum vitae;
  6. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Formular-concurs-contractuali.


Mangalia News, 24.04.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply