VLAD EFTENIE — Mangalia News să continue să deschidă cititorii spre partea frumoasă a lumii și bucuriei mării, să ne inspire și să ne conecteze cu toate zările lumii

0
228

Vlad Efte­nie: ”Foto­gra­fia este un instru­ment magic. Sun­tem astazi încon­ju­rați de ima­gini, abso­lut ori­ci­ne poa­te deve­ni foto­graf, cu un tele­fon la îndemâ­nă. Cu toa­te aces­tea, foto­gra­fia cu impact, poves­ti­le vizu­a­le memo­ra­bi­le, soli­ci­tă o abor­da­re dife­ri­tă. Este atunci nece­sa­ră o impli­ca­re mai pro­fun­dă, o con­sti­en­ti­za­re a pro­pri­i­lor stări, a ceea ce este rele­vant intr‑o anu­mi­tă situ­a­tie, o viziu­ne care sa nas­ca noi inte­le­suri in lucru­le cele mai bana­le pe lan­ga care tre­cem cu toti zil­nic, si des­pre care cre­dem ca stim deja totul. Lumea are infi­ni­te stra­turi care aseap­ta sa fie adu­se la lumi­na, pri­vi­te, admi­ra­te, foto­gra­fi­a­te si poves­ti­te mai depar­te. Ori­ce ima­gi­ne care tre­zes­te efec­tul “wow” par­cur­ge acest drum. Curi­o­zi­ta­tea vie si care nu jude­ca lumea este esen­ti­a­la, tre­zi­rea cre­a­ti­vi­ta­tii, con­sti­en­ti­za­rea, afla­rea unui echi­li­bru, sta­rea de pre­zen­ta sunt con­cep­te de dezvol­ta­re per­so­na­la foar­te pre­tu­i­te astazi, usor de pus in valoa­re prin ges­tul foto­gra­fic. A obser­va este deja un pas extrem de impor­tant, lumea se ara­ta celui care cre­de in ea si este atent.

Să fii unde tre­bu­ie, făcând ceea ce tre­bu­ie, sa vrei sa des­co­peri ceea ce nu stii cum ara­ta, ceea ce nu stii unde poti gasi si in ce cir­cum­stan­te, repre­zin­ta pro­vo­ca­rea rea­la pe care o adu­ce foto­gra­fia pro­dun­da. Capa­ci­ta­tea de a deve­ni un Obser­va­tor atent, de a inte­le­ge mai mult, de a deve­ni invi­zi­bil, ubi­cuu, de a‑si inchi­de gan­du­ri­le pen­tru a lasa sub­con­sti­en­tul sa devi­na un ghid neas­tep­tat de sigur sunt tin­te de trans­for­ma­re si evo­lu­tie per­so­na­la care con­tu­rea­za ges­tul foto­gra­fic profund. 

Obser­va­to­rul-foto­graf stie ca fie­ca­re declan­sa­re il aju­ta sa mis­te ceva in inte­ri­or, la intal­ni­rea cu exte­ri­o­rul. Intam­pi­na­rea Momen­tu­lui de gra­tie devi­ne sco­pul explo­ra­rii si declan­sa­ri­lor, el cau­tand ceea ce nu stie cum ara­ta, unde se poa­te gasi sau ce adu­ce cu sine – con­text in care afla­rea unei Etici a unui fel de‑a fi poa­te ilu­mi­na sco­pul insu­si al exis­ten­tei intr-un cadru dat. Impri­e­te­ni­rea cu impre­vi­zi­bi­lul, cu sin­cro­ni­ci­ta­ti­le pla­nu­ri­lor rea­li­ta­tii, prin reac­tie spon­ta­na, trans­for­ma intam­pla­rea apa­ren­ta in ceva astep­tat, deloc surprinzator.

Sunt fas­ci­nat de aces­te posi­bi­li­tati si incerc in fie­ca­re zi sa urmez aceas­ta cale, ii invit pe toti cei care simt la fel sa se dedi­ce foto­gra­fi­ei cu rab­da­re, incre­de­re si bunavointa.

Man­ga­lia News să con­ti­nue să des­chi­dă citi­to­rii spre par­tea fru­moa­să a lumii și bucu­ri­ei mării, să ne inspi­re și să ne conec­te­ze cu toa­te zări­le lumii!” 

MN: Minu­nat! Mul­țu­mim din ini­mă pen­tru tot, Maes­tre drag! Sun­teți Fan­tas­tic! Ținem aproa­pe. Alte lucrări admi­ra­bi­le de Artă foto­gra­fi­că rea­li­za­te de Lec­tor Dr. Arh. Vlad Efte­nie, publi­ca­te de Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.

www.vladeftenie.ro
Insta­gram: @veftenie 


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply