Valentin Tănase și seducătoarele sirene

0
183

Valentin Tănase și seducătoarele sirene…

Fiin­țe hibri­de, jumă­ta­te om, jumă­ta­te peș­te, sire­ne­le au popu­lat ima­gi­na­rul și închi­pu­i­rea mul­tor gene­ra­ții. Legen­de­le și mito­lo­gi­i­le lumii le men­țio­nea­ză din cele mai vechi tim­puri. În “Odi­se­ea” lui Homer, sire­ne­le sunt femei cu trup și aripi de pasă­re, care fas­ci­nea­ză și amă­gesc coră­bie­rii, prin cân­te­cul lor divin, atrăgându‑i în adân­cu­ri­le mării și înecându‑i. Sunt pre­zen­te și în mitu­ri­le vechiu­lui Orient, ca și în cele rusești, ori scan­di­na­ve, sub dife­ri­te înfă­ți­șări. Abia în epo­ca Evu­lui Mediu și-au căpă­tat ima­gi­nea con­sa­cra­tă de femei sedu­că­toa­re, având o coa­dă de peș­te, în locul picioa­re­lor. Sire­ne­le sim­bo­li­zea­ză atrac­ția și fas­ci­na­ția amă­gi­toa­re pe care o exer­ci­tă marea, prin magia și mis­te­rul nesfâr­și­te­lor întin­deri albastre.

Chiar dacă sunt doar fiin­țe ima­gi­na­re, impo­si­bi­le din punct de vede­re ana­to­mic și chiar dacă nimeni nu a văzut vreo­da­tă o sire­nă, cre­a­tori din toa­te dome­ni­i­le arte­lor, pic­tori, sculp­tori, muzi­cieni, scri­i­tori, cine­aști s‑au sim­țit inspi­rați de far­me­cul aces­tor muze ale adân­cu­ri­lor și au cre­at ope­re de anver­gu­ră, dar poa­te cea mai sen­si­bi­lă și emo­țio­nan­tă ima­gi­ne a sire­ne­lor este con­tu­ra­tă în bas­mul “Mica Sire­nă”, a lui Hans Chris­ti­an Ander­sen, pe care toți am citit‑o în anii copilăriei.

Valen­tin Tăna­se, febru­a­rie 2021, București.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply