Valentin Tănase — Omagiu lui Leonardo de Vinci — Omul vitruvian

0
183

Valentin Tănase — Omagiu lui Leonardo de Vinci — Omul vitruvian

Cel mai cele­bru desen al lui Leo­nar­do da Vinci, “Il uomo uni­ver­sa­le del­la Rinas­ci­ta”, este așa numi­tul “Om vitru­vian”, care repre­zin­tă un băr­bat înca­drat într-un cerc și într-un pătrat, în două pozi­ții supra­pu­se. Lucra­rea este o inter­pre­ta­re per­so­na­lă a pro­por­ți­i­lor cor­pu­lui ome­nesc, așa cum au fost enun­ța­te în car­tea a lll‑a a tra­ta­tu­lui de arhi­tec­tu­ră al lui Vitru­vi­us, ingi­ner și arhi­tect antic roman din epo­ca lui Augus­tus; de aici și nume­le sub care e cunos­cu­tă. Este un desen cu peni­ța pe hâr­tie, din anul 1490, cu dimen­siu­ni­le de 34,4 X 24,5 cm, puțin mai mare decât o coa­lă A4. Unii au văzut în chi­pul băr­ba­tu­lui din desen un auto­por­tret de matu­ri­ta­te, ipo­te­ză vero­si­mi­lă, dacă îl com­pa­răm cu auto­por­tre­tul de bătânețe. 

Și alți artiști, pasio­nați de geo­me­trie și pro­por­ții, au abor­dat tema “Omu­lui vitru­vian”, înscris în cerc și pătrat, dar ope­ra lui Leo­nar­do este de depar­te cea mai remar­ca­bi­lă. Cu tim­pul, dese­nul leo­nar­desc a deve­nit o ade­vă­ra­tă ale­go­rie a dimen­siu­nii uma­ne, a omu­lui văzut ca micro­cos­mos, par­te inte­gran­tă prin toa­te coor­do­na­te­le sale din “Mare­le Uni­vers”. Ima­gi­ne ico­ni­că a civi­li­za­ți­ei uma­ne, “Omul Vitru­vian” a fost repro­dus dese­ori în toa­te medi­i­le vizu­a­le și a fost relu­at în nenu­mă­ra­te inter­pre­tări și sti­li­zări per­so­na­le de nume­roși artiști contemporani.

Ca un modest oma­giu adus mare­lui Leo­nar­do, am pro­pus și eu câte­va inter­pre­tări ale subiec­tu­lui. Une­le din­tre lucrări au fost pre­zen­te în expo­zi­ția inter­națio­na­lă “Om-Natu­ră-Teh­ni­că” de la Hano­vra, Ger­ma­nia din anul 2000, iar cele­lal­te sunt încer­cări per­so­na­le de a înca­dra și “Eter­nul Femi­nin” în sis­te­mul de pro­por­ții leo­nar­desc și vitruvian.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 11.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply