Valentin Tănase — La mulți ani, în iubire, pace și înțelegere, tuturor, de ziua Sfântului Valentin, Ziua îndrăgostiților!

0
232

Ne naș­tem și tră­im ca băr­bat sau ca feme­ie. Rasa uma­nă, ca și tot ceea ce este viu, se sub­or­do­ne­za divi­ziu­nii între aces­te două dimen­siuni. Notiu­ni­le de “mas­culin” si “femi­nin” nu defi­nesc doar cele doua sexe sime­tri­ce, ci sunt de fapt doua prin­ci­pii arhe­ti­pa­le, cos­mi­ce, care guver­nea­za întreg Uni­ver­sul. Desi con­tra­re, ele nu se opun, ci se atrag, inte­rac­tio­nea­za si se com­ple­tea­za in intre­gul pri­mor­di­al care este mira­co­lul vie­tii. Prin­ci­pi­ul mas­culin se defi­ne­ste prin: acti­vi­ta­te, voin­ta, ener­gie, ini­ti­a­ti­va, ratiu­ne, logi­ca, in timp ce prin­ci­pi­ul femi­nin inseam­na: recep­ti­vi­ta­te, intu­i­tie, sen­si­bi­li­ta­te, ima­gi­na­tie, emo­tie, inte­le­ge­re, daruire. 

Yin si Yang din filo­zo­fia chi­ne­za nu sim­bo­li­zea­za doar uni­ta­tea con­tra­ri­i­lor, ci si uni­ta­tea celor doua prin­ci­pii, mas­culin si femi­nin. Yang este mas­culin, in timp ce Yin este femi­nin. Astrul solar este mas­culin, iar cel sele­nar este femi­nin. Astro­lo­gii au sta­bi­lit ca pla­ne­te­le, ca si sem­ne­le zod­ia­ca­le sunt fie mas­culi­ne, fie femi­ni­ne. In fie­ca­re din­tre noi, bar­bat sau feme­ie exis­ta o com­po­nen­ta ener­ge­ti­ca astra­la a celui­lalt sex, iar pro­por­tia inte­ri­oa­ra din­tre aces­te doua prin­ci­pii defi­ne­ste per­so­na­li­ta­tea pro­prie a fie­ca­rui individ. 

In scri­e­ri­le sale, Pla­ton amin­tea vechea legen­da a oame­ni­lor pri­mor­di­ali, care erau in ega­la masu­ra bar­bat si feme­ie, fiind enti­tati com­ple­te si per­fec­te, ase­meni divi­ni­ta­ti­lor. Gelo­si pe aceas­ta per­fec­tiu­ne a oame­ni­lor pri­mor­di­ali, zeii i‑au sec­tio­nat, despartindu‑i in bar­bati si femei. Din ace­le vre­muri ime­mo­ri­a­le, cele doua juma­tati des­par­ti­te se cau­ta per­ma­nent, pen­tru a se rega­si si a refa­ce uni­ta­tea pierduta. 

Atunci când două sufle­te pere­che se întâl­nesc, ele com­pun acel cuplu ide­al al arhe­ti­pu­lui de demult, iar atrac­ția care le uneș­te este sen­ti­men­tul uni­ver­sal al IUBIRII, care a fost din­tot­dea­u­na for­ța motri­ce a lumii, cea care, dupa spu­se­le filo­zo­fi­lor, poa­te miș­ca si astre­le. Acest sen­ti­ment îl cele­brăm în fie­ca­re an de “Ziua Indră­gos­ti­ți­lor”, fie în ziua Sfân­tu­lui Valen­tin, fie de săr­bă­toa­rea româ­neas­că a Dragobetelui.

La mulți ani, în iubi­re, pace și înțe­le­ge­re, tutu­ror, de ziua Sfân­tu­lui Valen­tin, Ziua îndrăgostiților!

Valen­tin Tana­se: “Iubi­rea poa­te miș­ca soa­re­le și cele­lal­te astre!” — spu­nea demult Dan­te Ali­ghi­eri. De “Ziua Îndră­gos­ti­ți­lor”, tutu­ror: La mulți ani, sănă­ta­te, pace și “iubi­re cosmică”!
MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

Man­ga­lia News, 14.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply