Valentin Chibrit — Caricatours [Album Foto/VIDEO]

0
306

Album Valentin Chibrit — România.

Talen­tul lui Valen­tin, caris­ma și inte­re­sul acor­dat stu­di­u­lui natu­rii uma­ne timp de pes­te 20 de ani, repre­zin­tă teme­lia pro­iec­tu­lui Cari­ca­to­urs. În cali­ta­te de mem­bru co-fon­da­tor, el a adus viziu­nea artis­ti­că, pre­mi­i­le, recu­noaș­te­rea inter­națio­na­lă, expe­rien­ța și “know-how”-ul în ceea ce pri­veș­te teh­ni­ci­le de desen și eva­lu­a­rea corec­tă a unei lucrări.

Ale­ge­rea cari­ca­tu­rii ca spe­cia­li­za­re a fost deter­mi­na­tă de întâl­ni­rea cu maes­trul Ște­fan Popa Popa­’s și cola­bo­ra­rea ulte­ri­oa­ră, pe par­cur­sul a 10 ani, în cadrul Aca­de­mi­ei de la Timi­șoa­ra. Expe­rien­ța câști­ga­tă la ate­li­er, rea­li­zând cari­ca­turi în medi­um tra­di­țio­nal, dar și deprin­de­rea cali­tă­ți­lor de a dese­na LIVE la eve­ni­men­te­le unde par­ti­ci­pa Ște­fan Popa Popa­’s, l‑au sus­ți­nut în ale­ge­rea unei cari­e­re în dome­ni­ul aces­tei nișe artistice.

În timp, Valen­tin și‑a for­mat pro­pri­ul stil, fiind recu­nos­cut pen­tru spon­ta­ne­i­ta­te și o cro­ma­ti­că vie în reda­rea per­so­na­li­tă­ții uma­ne, în cadrul cari­ca­tu­rii por­tre­tis­ti­ce de Stu­dio pe care a dezvoltat‑o în medi­u­mul digi­tal (uti­li­za­rea unei table­te gra­fi­ce profesionale). 

Par­ti­ci­pa­rea la com­pe­ti­ții onli­ne de cari­ca­tu­ră i‑a adus recu­noaș­te­rea artis­ti­că în cadrul comu­ni­tă­ții inter­națio­na­le și ast­fel a fost invi­tat în cali­ta­te de Guest Spea­ker la Vie­na (Eurocature’17), Bil­bao (Aso­ci­a­ția Cari­ca­tu­riș­ti­lor din Spa­nia — 2018), Bru­xe­l­les (EuroKartoenale’19), Mem­phis (ISCA’19), pen­tru a pre­zen­ta teh­ni­ca de desen. Urmă­to­rul pas în evo­lu­ția sa este cre­a­rea unei Școli de Cari­ca­tu­ră, care să sus­ți­nă dezvol­ta­rea unei noi gene­ra­ții de artiști pasio­nați de acest tip de grafică.

 

Talent in actiu­ne. Se poa­te intam­pla ori­cui. Un making off al cari­ca­tu­rii color, pen­tru a vedea mul­ti­ple­le efec­te care pot inso­ti un cadou special!

Mai mult, pe https://www.facebook.com/Caricatours/photos


Man­ga­lia News, 15.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply