Un adevărat TEZAUR din aur şi argint, confiscat la Mangalia de la un traficant englez

0
314

Un ade­vă­rat teza­ur de talie mondi­a­lă, de o valoa­re isto­ri­că ine­s­ti­ma­bi­lă, a fost des­co­pe­rit la gra­ni­ța Româ­ni­ei, în jude­țul Con­stan­ța, asu­pra unui cetă­țean englez care, din câte se pare, făcea tra­fic cu ast­fel de obiec­te de valoa­re. Vor­bim des­pre zeci de mone­de vechi, dina­in­tea erei noas­tre, dar și des­pre  o amu­le­tă. Împre­u­nă, au fost exper­ti­za­te și depu­se la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (MINAC).

Jude­că­to­ria Man­ga­lia a dis­pus, la sfâr­și­tul lunii tre­cu­te, con­fis­ca­rea a 70 de mone­de + o amu­le­tă, ridi­ca­te din zona Man­ga­lia, de la un cetă­țean stră­in. În vara anu­lui 2016, poli­țiș­tii Găr­zii de Coas­tă –  Grup Nave Man­ga­lia, au des­co­pe­rit, în zona de com­pe­ten­ță, asu­pra cetă­țea­nu­lui englez de ori­gi­ne tur­că – Ibra­him Inchi, un număr de 70 de mone­de, din metal alb și auriu, de dife­ri­te mări­mi, care pre­zen­tau dife­ri­te figu­ri­ne și inscrip­ții în lim­ba lati­nă și grea­că, plus o amu­le­tă cu o pia­tră semi­pre­ți­oa­să, sus­cep­ti­bi­le a face par­te din patri­mo­ni­ul mondial.

Orga­ne­le de cer­ce­ta­re au pre­dat obiec­te­le res­pec­ti­ve Direc­ți­ei de Cul­tu­ră a jude­țu­lui Con­stan­ța care, mai depar­te, le‑a pre­dat Muze­u­lui de Isto­rie pen­tru a fi exper­ti­za­te și datate.

Mone­de anti­ce din sec. V –  î.Chr – un ade­vă­rat tezaur

Citiți con­ti­nu­a­rea pe focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply