UE dă voie statelor membre să acorde ajutoare de câte 1,8 milioane Euro / per firmă, până la finalul anului 2021

0
331

UE dă voie statelor membre să acorde ajutoare de câte 1,8 milioane Euro / per firmă, până la finalul anului 2021.

Comi­sia Euro­pea­nă a pre­lun­git până la 31 decem­brie 2021 cadrul tem­po­rar pen­tru măsuri de aju­tor de stat de redre­sa­re din cri­za COVID, majorând de la 800.000 de euro la 1,8 mili­oa­ne de euro pla­fo­nul până la care auto­ri­tă­ți­le națio­na­le pot să acor­de aju­tor de stat unei firme.

Cadrul tem­po­rar pen­tru măsuri de aju­tor de stat a fost adop­tat ini­țial de CE pe 19 mar­tie 2020, cu vala­bi­li­ta­te până pe 31 decem­brie 2020, fiind pre­lun­git până pe 31 iunie 2021, iar acum până la fina­lul aces­tui an.

În Româ­nia, acest cadru este impor­tant mai ales pen­tru fir­me­le mici și mij­lo­cii care bene­fi­ci­a­ză de gran­turi prin cele 3 măsuri din sche­ma de aju­toa­re de stat de 1,5 mili­ar­de de euro, pen­tru redre­sa­rea din cri­za COVID-19.

De ase­me­nea, Comi­sia a decis să extin­dă sfe­ra de apli­ca­re a cadru­lui tem­po­rar prin majo­ra­rea pla­fo­a­ne­lor sta­bi­li­te în aces­ta și prin posi­bi­li­ta­tea ca, până la sfâr­și­tul anu­lui vii­tor, anu­mi­te instru­men­te ram­bu­r­sa­bi­le să poa­tă fi con­ver­ti­te în gran­turi directe.

Principalele decizii luate joi de Comisia Europeană:

Prelungirea cadrului temporar

Comi­sia exa­mi­nea­ză în per­ma­nen­ță nece­si­ta­tea de a adap­ta în con­ti­nu­a­re cadrul tem­po­rar. Aces­ta urma să expi­re la 30 iunie 2021, cu excep­ția măsu­ri­lor de reca­pi­ta­li­za­re care puteau fi acor­da­te până la 30 sep­tem­brie 2021. În con­tex­tul men­ți­ne­rii pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus și al evo­lu­ți­i­lor aces­te­ia, prin modi­fi­ca­rea de astăzi se pre­lun­gesc toa­te măsu­ri­le pre­vă­zu­te în cadrul tem­po­rar, inclu­siv măsu­ri­le de reca­pi­ta­li­za­re, până la 31 decem­brie 2021.

Majorarea plafoanelor ajutoarelor

Având în vede­re incer­ti­tu­di­nea eco­no­mi­că care se men­ți­ne și pre­lun­gi­rea măsu­ri­lor lua­te de guver­ne pen­tru a limi­ta acti­vi­ta­tea eco­no­mi­că ast­fel încât să se pună capăt pro­pa­gă­rii viru­su­lui, prin modi­fi­ca­rea de astăzi se majo­rea­ză și pla­fo­a­ne­le sta­bi­li­te în cadrul tem­po­rar pen­tru anu­mi­te măsuri de sprijin:

În ceea ce pri­veș­te sume­le limi­ta­te ale aju­toa­re­lor acor­da­te în teme­iul cadru­lui tem­po­rar, pla­fo­a­ne­le ante­ri­oa­re per între­prin­de­re se dub­lea­ză efec­tiv (ținând cont de dis­po­ni­bi­li­ta­tea aju­toa­re­lor de mini­mis). Noi­le pla­fo­a­ne sunt:

  • 225 000 EUR / între­prin­de­re care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în dome­ni­ul pro­duc­ți­ei pri­ma­re de pro­du­se agri­co­le (ante­ri­or 100 000 EUR),
  • 270 000 EUR / între­prin­de­re care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui și acva­cul­tu­rii (ante­ri­or 120 000 EUR),
  • 1,8 mili­oa­ne EUR / între­prin­de­re care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în toa­te cele­lal­te sec­toa­re (ante­ri­or, 800 000 EUR).

Ca și îna­in­te, aces­tea pot fi com­bi­na­te cu aju­toa­re de mini­mis în cuan­tum de până la 200 000 EUR/ între­prin­de­re (până la 30 000 EUR/întreprindere care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui și acva­cul­tu­rii și până la 25 000 EUR/întreprindere care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în sec­to­rul agri­col) pe o peri­oa­dă de trei exer­ci­ții finan­ci­a­re, sub rezer­va res­pec­tă­rii cerin­țe­lor de mini­mis relevante.

  • Pen­tru între­prin­de­ri­le afec­ta­te în mod deo­se­bit de cri­za pro­vo­ca­tă de coro­na­vi­rus, cu pier­deri ale cifrei de afa­ceri de cel puțin 30 % în peri­oa­da eli­gi­bi­lă în com­pa­ra­ție cu ace­eași peri­oa­dă din 2019, sta­tul poa­te con­tri­bui la par­tea din cos­tu­ri­le fixe ale bene­fi­ci­a­ri­lor care nu sunt aco­pe­ri­te de veni­tu­ri­le lor, cu o sumă de până la 10 mili­oa­ne EUR/întreprindere (ante­ri­or 3 mili­oa­ne EUR).

Conversia instrumentelor rambursabile în granturi directe

Con­ti­nu­a­rea, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply