UAT-urile din județ, sprijinite prin proiectul Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța

  0
  138

  Con­si­li­e­rii jude­țeni con­stăn­țeni s‑au reu­nit, mier­curi, 17 febru­a­rie 2021, în ședin­ță ordi­na­ră, pen­tru a dez­ba­te și vota cele 15 pro­iec­te de hotă­râri afla­te pe ordi­nea de zi.

  Cel mai impor­tant pro­iect a fost cel pri­vind înfi­inţa­rea Aso­ci­a­ţi­ei pen­tru Dezvol­ta­rea Dura­bi­lă a Judeţu­lui Con­stanţa. Acest demers a fost ini­țiat ținân­du-se cont de nevo­i­le de dezvol­ta­re ale jude­țu­lui Con­stan­ța, spe­ci­fi­ci­ta­tea zonei, dar și resur­se­le uma­ne, mate­ri­a­le și finan­ci­a­re ale acestuia.

  Sco­pul aso­ci­a­ți­ei este cel de a spri­jini auto­ri­tă­ți­le loca­le, pre­cum și medi­ul aca­de­mic sau cel de afa­ceri, în vede­rea imple­men­tă­rii celor 17 obiec­ti­ve de dezvol­ta­re dura­bi­lă, din Stra­te­gia Națio­na­lă pen­tru Dezvol­ta­rea Dura­bi­lă a Româ­ni­ei, pe cei trei piloni prin­ci­pali și anu­me eco­no­mic, soci­al și mediu.

  Prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve pe care le urmă­reș­te aso­ci­a­ția sunt:

  • dezvol­ta­rea eco­no­mi­co-soci­a­lă a jude­țu­lui Constanța;
  • dezvol­ta­rea sis­te­mu­lui medi­cal și a celui educațional;
  • pro­te­ja­rea, pro­mo­va­rea și dezvol­ta­rea patri­mo­ni­u­lui isto­ric, arhe­o­lo­gic și cultural;
  • pro­te­ja­rea și valo­ri­fi­ca­rea mediu­lui natural;
  • pro­mo­va­rea și dezvol­ta­rea turis­mu­lui în jude­țul Constanța;
  • dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ții insti­tu­țio­na­le a admi­nis­tra­ți­i­lor publi­ce loca­le din județ;
  • imple­men­ta­rea, moni­to­ri­za­rea, eva­lu­a­rea și adap­ta­rea la schim­bă­ri­le socio-eco­no­mi­ce a Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă a Jude­țu­lui Con­stan­ța, pre­cum și a stra­te­gi­i­lor loca­li­tă­ți­lor mem­bre ale asociației;
  • spri­ji­ni­rea finan­ță­rii și imple­men­tă­rii pro­iec­te­lor de cercetare.

  Aso­ci­a­ția de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă a Jude­țu­lui Con­stan­ța va avea ca mem­brii fon­da­tori Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Jude­țul Con­stan­ța și Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Constanța.

  În vede­rea repre­zen­tă­rii inte­re­se­lor jude­țu­lui Con­stan­ța în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Aso­ci­a­ți­ei, au fost desem­nați ca repre­zen­tanți din par­tea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, pre­șe­din­te­le Mihai Lupu și vice­pre­șe­din­te­le Ste­li­an Gima.

  Pro­iec­tul de hotă­râre refe­ri­tor la înfi­inţa­rea Aso­ci­a­ţi­ei pen­tru Dezvol­ta­rea Dura­bi­lă a Judeţu­lui Con­stanţa a pri­mit un număr de 33 voturi pen­tru, niciun vot împo­tri­vă, însă au fost 2 abți­neri, iar doi con­si­li­eri nu au reu­șit să voteze.

  Un alt pro­iect impor­tant supus spre apro­ba­rea con­si­li­u­lui a fost cel al retra­ge­rii drep­tu­lui de admi­nis­tra­re al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța asu­pra imo­bi­lu­lui Tea­trul de Vară Sove­ja. Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța are inten­ția de a rea­bi­li­ta și moder­ni­za acest imo­bil, ast­fel încât el să poa­tă fi rein­tro­dus în cir­cu­i­tul cul­tu­ral con­stăn­țean. Pen­tru a putea duce la înde­pli­ni­re acest demers, pri­mul pas era cel prin care se retra­ge drep­tul de admi­nis­tra­re al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, insti­tu­it prin HCJ 207/2010, demers ce a fost adop­tat cu 23 voturi.

  De ase­me­nea, pe ordi­nea de zi a fost adop­tat și pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Con­stanţa “Sf. Apos­tol Andrei”, asu­pra imo­bi­le­lor-locu­inţe de ser­vi­ciu situ­a­te în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, B‑dul Mama­ia nr.534 şi nr. 538. Aces­te imo­bi­le își vor păs­tra des­ti­na­ția și urmea­ză să fie repar­ti­za­te spe­cia­liș­ti­lor din cadrul insti­tu­ți­ei medi­ca­le. Pro­iec­tul a adu­nat un total de 29 voturi pentru.

  Tot astăzi, a fost votat cu un număr de 32 voturi pen­tru și pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind desem­na­rea dom­nu­lui Flo­rin Pîr­vu­les­cu, ca repre­zen­tant, al insti­tu­ți­ei noas­tre, în Comi­sia de eva­lu­a­re, supra­ve­ghe­re și con­trol a Fun­da­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Tine­ret Con­stan­ța. Numi­rea vine ca urma­re a înre­gis­tră­rii, în data de 30 decem­brie 2020, a demi­si­ei dom­nu­lui Bogdan Bola, din cali­ta­tea de con­si­li­er jude­țean, demi­sie moti­va­tă de ale­ge­rea sa în cali­ta­tea de depu­tat la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din data de 6 decem­brie 2020.

  Au mai fost adop­ta­te în ședin­ța de mier­curi a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și cele trei pro­iec­te de hotă­râre pri­vind cola­bo­ra­rea UAT Jude­țul Con­stan­ța cu Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui, Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van”, cu Agenţia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est și Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa, în vede­rea pre­gă­ti­rii și imple­men­tă­rii unor pro­iec­te de inte­res județean.

  Acor­dul de par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Națio­nal al Patri­mo­ni­u­lui și Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van”, pri­veș­te cola­bo­ra­rea în vede­rea ela­bo­ră­rii pro­ce­du­ri­lor, nor­me­lor, meto­do­lo­gi­i­lor, instruc­țiu­ni­lor și ghi­du­ri­lor refe­ri­toa­re la pro­iec­te­le de cer­ce­ta­re apli­ca­tă, res­ta­u­ra­re și pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în situri arhe­o­lo­gi­ce, din admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Constanța.

  Cel de al doi­lea acord înche­iat cu Agenţia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est, vine ca urma­re a soli­ci­tă­rii ofi­ci­a­le expri­ma­tă de către orga­nis­mul de finan­ța­re, în vede­rea sus­ți­ne­rii UAT-uri­lor inte­re­sa­te, prin decon­ta­rea docu­men­ta­ți­i­lor teh­ni­co-eco­no­mi­ce la obiec­ti­ve majo­re de inves­ti­ții, pen­tru pro­iec­te­le ce urmea­ză a fi depu­se la finan­ța­re în exer­ci­ți­ul finan­ci­ar 2021–2027, în dome­nii pre­cum infras­truc­tu­ra ruti­e­ră și turism.

  Al tre­i­lea acord, cel cu Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa, impli­că par­ti­ci­pa­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în cali­ta­te de mem­bru al Comi­te­tu­lui local de dezvol­ta­re a par­te­ne­ri­a­tu­lui soci­al, pen­tru armo­ni­za­rea poli­ti­ci­lor, stra­te­gi­i­lor și acțiu­ni­lor con­cre­te în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei și for­mă­rii pro­fe­sio­na­le cu cerin­țe com­ple­xe, gene­ra­le sau spe­ci­a­le ale mediu­lui eco­no­mic, soci­al și cul­tu­ral, la nivel județean.

  La ședin­ța de mier­curi au fost pre­zenți toți con­si­li­e­rii jude­țeni, iar ședin­ța a fost ținu­tă în regim de videoconferință.


  Man­ga­lia News, 18.02.2021.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply