Strategia de Dezvoltare a Județului Constanța, în consultare publică! Spuneți-vă opiniile!

0
175

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța ela­bo­rea­ză, în peri­oa­da urmă­toa­re, “Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă 2021–2027” pen­tru jude­țul Con­stan­ța. Obiec­ti­vul prin­ci­pal al stra­te­gi­ei îl repre­zin­tă atin­ge­rea unei dezvol­tări dura­bi­le a judeţu­lui care să ducă la cre­ş­te­rea nive­lu­lui de trai al populaţiei.

Ela­bo­ra­rea unei Stra­te­gii de dezvol­ta­re cu obiec­ti­ve eva­lu­a­te, care să tra­se­ze orien­tă­ri­le gene­ra­le din punct de vede­re eco­no­mic, soci­al, ale învă­ţămân­tu­lui, ale turis­mu­lui sau cele cu pri­vi­re la dezvol­tă­rea rura­lă, repre­zin­tă una din­tre prin­ci­pa­le­le pri­o­ri­tăți ale con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­țean Constanța.

O stra­te­gie de dezvol­ta­re dura­bi­lă vii­toa­re, care să asi­gu­re valo­ri­fi­ca­rea resur­se­lor mate­ri­a­le, finan­ci­a­re, infor­ma­ţio­na­le şi uma­ne de care dis­pu­ne judeţul este abso­lut nece­sa­ră, în con­tex­tul actual.

Opi­nia publi­că este extrem de impor­tan­tă în pro­ce­sul de ela­bo­ra­re a Stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re, pen­tru a reflec­ta o ati­tu­di­ne cât mai rea­lis­tă, orien­ta­tă către comu­ni­ta­te. În acest sens, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța adu­ce în aten­ția publi­că ches­tio­na­rul cu pri­vi­re la stu­di­ul ce ana­li­zea­ză nevo­i­le și tra­iec­to­ria de dezvol­ta­re vii­toa­re a jude­țu­lui, din punc­tul de vede­re al cetățenilor.

Stu­di­ul are ca teme gra­dul de satis­fac­ție actu­al al cali­tă­ții vie­ții, al rela­ți­ei cu auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le, al ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le și cele soci­a­le, pre­cum și cel cu pri­vi­re la sis­te­mul de învă­țământ și nu numai.

De ase­me­nea, ches­tio­na­rul pus la dis­po­zi­ția cetă­țe­ni­lor mai vizea­ză nive­lul de dezvol­ta­re eco­no­mi­că al loca­li­tă­ți­lor sau dome­ni­i­le în care auto­ri­tă­ți­le ar tre­bui să inter­vi­nă, dar și între­bări cu pri­vi­re la cali­ta­tea mediu­lui încon­ju­ră­tor si al colec­tă­rii selec­ti­ve a deșeurilor.

Ches­tio­na­rul pri­vind stu­di­ul “Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă 2021–2027” pen­tru jude­țul Con­stan­ța poa­te fi acce­sat de pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, www.cjc.ro sau de pe pagi­na de Face­bo­ok a insti­tu­ți­ei https://www.facebook.com/ConsiliulJudeteanConstanta/posts/1691509071043971.

Citiți, scri­eți-vă opi­ni­i­le / pro­pu­ne­ri­le și dați mai departe!


Man­ga­lia News, 11.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply