START-UP pentru Regiunea Sud-Est | Îmbunătățirea mediului de afaceri, a calității vieții și a incluziunii sociale pentru 620 persoane | Lider de proiect, IDRU Constanța

0
161

START-UP pentru Regiunea Sud-Est | Îmbunătățirea mediului de afaceri, a calității vieții și a incluziunii sociale pentru 620 persoane | Lider de proiect, IDRU Constanța.

Insti­tu­tul pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne, în cali­ta­te de lider, anun­ță fina­li­za­rea imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui START UP pen­tru Regiu­nea Sud-Est” - POCU / 82 / 3 / 7 / 105554, cofi­nan­țat din Fon­dul Soci­al Euro­pean prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman 2014 – 2020.

Obiec­ti­vul gene­ral pro­iec­tu­lui a con­stat în creș­te­rea nive­lu­lui de infor­ma­re și dezvol­ta­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui jude­țean / regio­nal în medi­ul urban, îmbu­nă­tă­ți­rea mediu­lui de afa­ceri, a cali­tă­ții vie­ții și a inclu­ziu­nii soci­a­le pen­tru 620 per­soa­ne (șome­re, inac­ti­ve sau care au un loc de mun­că și doresc să înfi­in­țe­ze o afa­ce­re în sco­pul creă­rii de noi locuri de mun­că), din regiu­nea Sud-Est, prin inter­ven­ții inte­gra­te și via­bi­le, care să con­du­că la dezvol­ta­rea sus­te­na­bi­lă, dina­mi­că și com­pe­ti­ti­vă a comu­ni­tă­ți­lor din care fac par­te și a sec­to­ru­lui IMM pe plan regional.

În urma imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui, au fost obți­nu­te urmă­toa­re­le rezul­ta­te:

  • dezvol­ta­rea spi­ri­tu­lui antre­pre­no­ri­al pen­tru un număr de 661 de absol­venți ai pro­gra­mu­lui de for­ma­re antreprenorială;
  • îmbu­nă­tă­ți­rea inser­ți­ei socio-pro­fe­sio­na­le a per­soa­ne­lor șome­re și per­soa­ne­lor inactive;
  • înfi­in­ța­rea și dezvol­ta­rea a 74 de între­prin­deri cu pro­fil non-agri­col în zona urba­nă a regiu­nii Sud-Est, care au gene­rat 150 de noi locuri de mun­că dura­bi­le și de calitate;
  • con­tra­ba­lan­sa­rea efec­te­lor nega­ti­ve gene­ra­te de schim­bă­ri­le struc­tu­ra­le și pro­ce­se­le de reor­ga­ni­za­re, urmă­rind îmbu­nă­tă­ți­rea nive­lu­lui de trai al unui numar cat mai mare de persoane.

Pro­iect imple­men­tat de către Insti­tu­tul pen­tru Dezvol­ta­rea Resur­se­lor Uma­ne, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția ESE – Euro­pean SUPPORT FOR EDUCATION, cu Aso­ci­a­ția Cen­trul de Resur­se și For­ma­re în Pro­fe­siuni Soci­a­le “PRO VOCAȚIE” și Aso­ci­a­ția Clu­bul Spor­tiv „Aqua 1969 Baia Mare”, în peri­oa­da 18.01.2018 — 25.03.2021, cu o valoa­re tota­lă de 18.420.751,76 lei și cu o valoa­re cofi­nan­ța­re UE de 15.657.639 lei.


Man­ga­lia News, 18.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply