Situație GRANTURI pentru IMM, la data de 5 februarie 2021. Doar 30 de firme plătite la Măsura 2, în ultima săptămână

0
298

Situație GRANTURI pentru IMM, la data de 5 februarie 2021.

În ulti­ma săp­tămâ­nă, pes­te 2000 de apli­canți au mai fost admiși la finan­ță­ri­le de câte 2.000–150.000 de euro de la Măsu­ra 2 — gran­turi de capi­tal de lucru, dar numai 30 de soli­ci­tanți admiși au și pri­mit banii în aceas­tă peri­oa­dă, pe fon­dul lip­sei unui buget de stat pe anul 2021.

Situ­a­ția la data de 5 febru­a­rie 2021, pre­zen­ta­tă de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pe toa­te cele 3 măsuri de aju­toa­re de stat pen­tru IMM, este următoarea:

La Măsu­ra 1 — micro­gran­turi de câte 2.000 de euro, 29.250 de soli­ci­tanți au cerut finan­ța­re, în peri­oa­da 12–21 octom­brie 2020, cere­ri­le lor fiind pro­ce­sa­te în tota­li­ta­te, con­form Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Din aceștia, până acum, au fost decla­rați admiși  19.360 și res­pinși 9.601, până acum. Un număr de 289 de soli­ci­tanți sunt în pro­ce­duri de cla­ri­fi­cări. De ase­me­nea, 16.793 bene­fi­ci­ari au pri­mit deja banii în con­turi, în valoa­re tota­lă de 162,5 mili­oa­ne lei.

Ast­fel, la Măsu­ra 1 — micro­gran­turi, 120 de apli­canți au pri­mit banii în con­turi în ulti­ma săp­tămâ­nă, valoa­rea plă­ți­lor fiind de 1.161.480 lei adi­că aproa­pe 240.000 de euro (mai exact 238.254 de euro, la cur­sul actual).

La Măsu­ra 2 — gran­turi de capi­tal de lucru de 2.000–150.000 euro, un număr de 22.226 de soli­ci­tanți au cerut finan­țări, în peri­oa­da 22–28 octom­brie 2020. Până acum, au fost admiși la finan­ța­re 14.955  de soli­ci­tanți, în creș­te­re cu 2.093 față de vine­rea tre­cu­tă. Alți 1.333 soli­ci­tanți au pri­mit deci­zie de res­pin­ge­re, iar 1.654 sunt în cla­ri­fi­cări acum. În ulti­ma săp­tămâ­nă, doar 46 de soli­ci­tanți admiși au și fost plătiți. În total. până acum, Un număr de 2.850 de soli­ci­tanți au pri­mit banii de la stat, la Măsu­ra 2, valoa­rea tota­lă a plă­ți­lor fiind de 994,1 mili­oa­ne lei. Aceas­ta înseam­nă că doar 30 de fir­me și-au pri­mit banii în ulti­ma săp­tămâ­nă, la Măsu­ra 2, valoa­rea aces­tor plăți fiind de nici 11 mili­oa­ne de lei (cir­ca 2,2 mili­oa­ne euro). În total, în pre­zent sunt  17.942  de soli­ci­tări pro­ce­sa­te, într-un fel sau altul. Aceas­ta înseam­nă că în ulti­ma săp­tămâ­nă s‑au pro­ce­sat 1.772 de cereri.

La Măsu­ra 3 — gran­turi de inves­ti­ții de câte 50.000–200.000 euro, înce­pând cu data de 3 decem­brie 2020, până pe 29 ianu­a­rie 2021, ora 20.00, s‑au înscris  27.267 de fir­me, suma tota­lă soli­ci­ta­tă la finan­ța­re fiind de pes­te 15,6 mili­ar­de de lei, adi­că 3,2 mili­ar­de de euro, mult pes­te buge­tul de 550 de mili­oa­ne de euro cu tot cu con­tri­bu­ția esti­ma­tă a beneficiarilor.

Rea­min­tim că minis­trul Eco­no­mi­ei, Cla­u­diu Năsui, a spus că are „sus­pi­ciuni de fra­u­dă” la Măsu­ra 3, decla­rân­du-se nemul­țu­mit că din cir­ca 3.580 de fir­me pen­tru care ajun­ge buge­tul actu­al, 1.807 finan­țea­ză imo­bi­le. De ase­me­nea, el a ară­tat că în ulti­me­le 48 de ore ale sesiu­nii de înscri­eri la Măsu­ra 3 au apli­cat 68% din­tre fir­me­le care se înca­drea­ză în buget.

Con­ti­nu­a­rea, pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply