Restaurantele vor funcţiona la capacitate de 50% în mai multe localităţi constănţene

0
248

Comi­te­tul Judeţean pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stan­ța (CJSU) s‑a întru­nit în cur­sul zilei de mier­curi, 10 febru­a­rie a.c., în ședin­ță fiind vota­te hotă­râri­le nr. 8 și nr. 9. Pri­ma pre­ve­de înca­dra­rea ratei de inci­den­ță pen­tru cele 70 U.A.T.-uri de pe raza jude­țu­lui, după cum urmează:

Cu o rată cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­me­le 14 zile mai mică sau ega­lă cu 1,5/1000 de locu­i­tori: 64 U.A.T.– uri: Man­ga­lia, Med­gi­dia, Cer­na­vo­dă, Efo­rie, Hâr­șo­va, Mur­fa­tlar, Năvo­dari, Negru Vodă, Ovi­diu, Techir­ghi­ol, 23 August, Adam­cli­si, Albești, Ali­man, Amza­cea, Bănea­sa, Bără­ga­nu, Cas­te­lu, Cer­che­zu, Chir­no­geni, Cio­ba­nu, Cio­câr­lia, Coba­din, Coge­a­lac, Coma­na, Cor­bu, Cru­cea, Cum­pă­na, Cuza Vodă, Deleni, Dobro­mir, Fân­tâ­ne­le, Gâr­li­ciu, Ghin­dă­rești, Gră­di­na, Horia, Inde­pen­den­ța, Ion Cor­vin, Istria, Lima­nu, Lip­ni­ța, Lumi­na, Mereni, Mihai Vitea­zu, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Mir­cea Vodă, Nico­lae Băl­ces­cu, Olti­na, Ostrov, Pan­te­li­mon, Peci­nea­ga, Peș­te­ra, Poar­ta Albă, Raso­va, Săce­le, Salig­ny, Sei­meni, Siliș­tea, Târ­gu­șor, Topa­lu, Toprai­sar, Tor­to­man, Tuz­la, Vulturu.

Ast­fel, în cazul loca­li­tă­ți­lor cu inci­den­ța mai mică sau ega­lă cu 1,5 la mia de locu­i­tori acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi a cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tă­ţi de caza­re, se per­mi­te fără a depă­şi 50% din capa­ci­ta­tea maxi­mă a spa­ţi­u­lui şi în inter­va­lul orar 06.00–23.00.

Cu o rată cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­mi­le 14 zile mai mare de 1,5/1000 de locu­i­tori și mai mică sau ega­lă cu 3/1000 de locu­i­tori: 5 U.A.T. – uri (Con­stan­ța, Agi­gea, Cos­ti­nești, Sara­iu, Valu lui Traian).

Cu o rată cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­mi­le 14 zile mai mare de 3/1000 de locu­i­tori: 1 U.A.T. (Dum­bră­ve­ni).

Mai mult pe focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply