Recomandări cu privire la accesul și ținuta elevilor în școală, din partea conducerii Şcolii Gimnaziale nr.2 “Sfântul Andrei” din Mangalia

0
484

Şcoala Gimnazială nr. 2 “Sfântul Andrei” Mangalia.
În atenția părinților! Recomandări cu privire la accesul și ținuta elevilor în școală.

1. Ele­vii vor sosi la școa­lă cu 10–15 minu­te îna­in­te de înce­pe­rea pri­mei ore de curs. Părin­ții evi­tă aglo­me­ra­ția în fața por­ții șco­lii și nu este per­mi­să înso­ți­rea ele­vu­lui în cur­tea școlii.
2. Ele­vii vor folo­si pen­tru acces cele două porți, după cum urmea­ză: Cla­se­le pre­gă­ti­toa­re vor intra pe poar­ta din fața secre­ta­ri­a­tu­lui, cla­se­le cele­lal­te, pe poar­ta mare.
3. La intra­rea în școa­lă, ele­vii se vor dez­in­fec­ta pe mâini și se va efec­tua un con­trol vizu­al al ținu­tei ele­vu­lui: sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re și dacă poar­tă mască.
4. Măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii ele­vi­lor se va face eșa­lo­nat, în săli­le de cla­să, pen­tru a se evi­ta aglo­me­ra­ția la intra­re. Asis­ten­ta medi­ca­lă va eva­lua sta­rea de sănă­ta­te a ele­vi­lor vizu­al și prin întrebări.
5. Ele­vii vor avea asu­pra lor, la intra­re în școa­lă următoarele:
a. Mas­că de protecție;
b. Car­ne­tul de elev; la sfar­si­tul car­ne­tu­lui de elev, părin­te­le va scrie nume­re­le de tele­fon la care poa­te fi con­tac­tat de către școală;
c. Sti­cla de apă (opțio­nal);
d. Pache­tul cu mân­ca­re (opțio­nal);
e. Ghi­o­z­dan (cărți, caie­te, instru­men­te de scris);
f. Tele­fon (opțio­nal);
6. În cazul în care ele­vul nu are mas­că, sau aceas­ta s‑a rupt, pier­dut sau degra­dat, va pri­mi o mas­că nouă de la cabi­ne­tul medi­cal, sau la intra­re. Pur­ta­rea măș­tii este obli­ga­to­rie în toa­te spa­ți­i­le șco­la­re: cla­să, cur­tea șco­lii, holuri etc. Școa­la asi­gu­ră măști ele­vi­lor doar în situ­a­ții spe­ci­a­le, nu asi­gu­ră măști pen­tru toți elevii.
7. Pache­tul de mân­ca­re va fi ser­vit în sala de cla­să, sau în cur­te, la ale­ge­re. Reco­man­dăm părin­ți­lor să pre­gă­teas­că ei pache­tul zil­nic cu mân­ca­re al ele­vi­lor, evi­tând ast­fel, atât înfo­me­ta­rea aces­to­ra, cât și con­su­mul unor ali­men­te nea­dec­va­te pe care copi­ii le preferă;
8. Nu este per­mi­să pără­si­rea cur­ții șco­lii de către elevi în tim­pul pro­gra­mu­lui șco­lar, pen­tru a‑și cum­pă­ra mân­ca­re din oraș, sau pen­tru alte moti­ve. În cazuri spe­ci­a­le, este obli­ga­to­rie con­fir­ma­rea părin­ți­lor făcu­tă către diri­gin­te / învățător;
9. Reco­man­dăm părin­ți­lor pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, atunci când aduc sau iau copi­lul de la școa­lă și evi­ta­tea soci­a­li­ză­rii în fața por­ții de acces în școa­lă, la ore­le de vârf. Poli­ția loca­lă va moni­to­ri­za spa­ți­ul public din pre­a­j­ma școlii;
10. Părin­ții au obli­ga­ția să comu­ni­ce diri­gin­te­lui sau învă­ță­to­ru­lui nume­re­le de tele­fon la care poa­te fi con­tac­tat, în cazul apa­ri­ți­ei unor pro­ble­me lega­te de sta­rea de sănă­ta­te a ele­vu­lui în tim­pul pro­gra­mu­lui șco­lar, ce impun legă­tu­ra ime­di­ată cu fami­lia. Școa­la tre­bu­ie să aibă o comu­ni­ca­re rapi­dă și efi­cien­tă cu fami­lia ele­vu­lui, în situ­a­ți­i­le speciale.
11. În cazul în care sus­pec­tați o pro­ble­mă medi­ca­lă a copi­lu­lui, nu‑l adu­ceți la școa­lă! Țineți‑l sub obser­va­ție și anun­țați școa­la! Pen­tru maxim 3 zile, nu nece­si­tă scu­ti­re medi­ca­lă, ajun­ge infor­ma­rea scri­să adre­sa­tă diri­gin­te­lui / învățătorului.
12. Pen­tru pro­ble­me lega­te de școa­lă, părin­ții pot uti­li­za doar poar­ta mică, acce­sul fiind per­mis doar cu mas­că de pro­tec­ție, asi­gu­rân­du-se dis­tan­ța­rea fizi­că mar­ca­tă, nu este per­mis acce­sul părin­ți­lor în spa­ți­i­le des­ti­na­te elevilor.

Pen­tru a ne pro­te­ja pe noi, vom înce­pe prin a‑i pro­te­ja pe cei­lalți! Mul­țu­mim părin­ți­lor, pen­tru că sunt ală­tu­ri de școa­lă în edu­ca­ția copi­i­lor în con­di­ții de siguranță!

Direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Sf. Andrei” Man­ga­lia, 07. 02. 2021.

Școa­la Sf. Andrei func­țio­nea­ză, de luni, 08 febru­a­rie, în con­di­ți­i­le sce­na­ri­u­lui 2, adica:
1) gră­di­ni­ța și învă­țămân­tul pri­mar, la școa­lă, după ora­rul ini­țial, din sep­tem­brie și octombrie;
2) ana­log, cla­se­le a 8‑a;
3) cla­se­le 5, 6 și 7 vor con­ti­nua on line, după ace­lași orar.


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply