Proteste la Mangalia: 49 de familii sunt disperate că vor fi debranșate de la rețeaua spitalului, deși li s‑a spus să încheie contracte cu ENEL

0
520

Proteste la Mangalia: 49 de familii sunt disperate că vor fi debranșate de la rețeaua spitalului, deși li s‑a spus să încheie contracte cu ENEL.

Mai mul­te per­soa­ne care și-au con­stru­it case în zona Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, ris­că să fie debran­șa­te de la rețea­ua elec­tri­că. Este vor­ba des­pre un număr de 49 de fami­lii care au fost ali­men­ta­te cu curent din rețea­ua elec­tri­că a uni­tă­ții spi­ta­li­cești, însă con­du­ce­rea aces­tu­ia a decis debran­șa­rea lor, pen­tru evi­ta­rea vre­u­nui incen­diu gene­rat de supra­so­li­ci­ta­rea rețe­lei. Acum oame­nii pro­tes­tea­ză pen­tru că rămân fără curent, deși li s‑a spus de mul­te ori să înche­ie con­trac­te cu ENEL.

Case­le per­soa­ne­lor în cau­ză sunt ampla­sa­te în zona din spa­te­le spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, o zonă des­tul de mare cunos­cu­tă sub denu­mi­rea de ”cur­tea spi­ta­lu­lui”. În fapt, oame­nii afec­tați de aceas­tă deci­zie, de debran­șa­re, și-au mani­fes­tat inten­ția de a pro­tes­ta în fața Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, pe motiv că vor fi debranșați.

”Sun­tem 49 de fami­lii cu case în cur­tea spi­ta­lu­lui Man­ga­lia care, înce­pând de vineri, ore­le 10:00, nu vom mai avea curent, în pli­nă iar­nă. De mai mulți ani, pri­mă­ria ar fi tre­bu­it să asi­gu­re rețea­ua de ener­gie elec­tri­că în acest car­ti­er, dar nu s‑a făcut nimic. Spi­ta­lul ne‑a aju­tat conec­tan­du-ne la rețea­ua sa. Somați fiind ianu­a­rie să ne conec­tăm in altă par­te am depus toți cereri la EENEL. Aces­ta, in urma legii din 19 dec 2020, este obli­gat să ne găseas­că o solu­ție. Imple­men­ta­rea ori­că­rei solu­ții durea­ză cel puțin 3 luni, mai ales că în acest moment sunt ten­siuni între ENEL și pri­mă­rie lega­te de finan­ța­rea  inves­ti­ți­ei pen­tru extin­de­rea rețe­lei. Ne dorim ca pri­mă­ria să inter­vi­nă și să opreas­că pro­ce­du­ra până la conec­ta­rea efec­ti­vă în altă par­te. Sunt fami­lii dis­pe­ra­te cu copii, bătrâni care nu au unde mer­ge. Dacă ne puteți spri­jini, vă mul­țu­mim”, au scris oame­nii pe Facebook.

Pen­tru a lămuri situ­a­ția, am cerut expli­ca­ții repre­zen­tan­ți­lor Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Aceștia sus­țin că per­soa­ne­lor în cau­ză li s‑a spus de ani buni, încon­ti­nuu, să își rezol­ve pro­ble­ma ali­men­tă­rii cu curent, însă doar o par­te din­tre ei s‑au conformat.

”În urmă cu mulți ani, pe vre­mea unui fost pri­mar pe nume Ior­guș, aces­ta a dat locuri de casă unor apro­pi­ați de-ai săi, chiar în zona din­tre spi­tal și mare, cunos­cu­tă sub nume­le de «cur­tea spi­ta­lu­lui», urmând ca aceștia să se des­cur­ce sin­guri în pri­vin­ța uti­li­tă­ți­lor. Spi­ta­lul din Man­ga­lia i‑a aju­tat cu curent, iar ei plă­teau în sis­tem pau­șal. Însă nu asta era pro­ble­ma, ci fap­tul că erau bran­șați ile­gal. Pri­mă­ria Man­ga­lia le‑a pus în vede­re de ani buni să se bran­șe­ze la ENEL, iar unii chiar au făcut‑o. Exis­tă rețea în zonă, la care sunt racor­da­te mai mul­te locu­in­țe, în mod legal. Dar res­tul s‑au mul­țu­mit să pri­meas­că ener­gie elec­tri­că de la spi­tal, un lucru total anor­mal, pen­tru că, din cau­za creș­te­rii con­su­mu­lui, la spi­tal aveau loc frec­vent căderi de ten­siu­ne, chiar și în tim­pul ope­ra­ți­i­lor. Li s‑a adus la cunoș­tin­ță, din nou, pro­pri­e­ta­ri­lor res­pec­tivi să se conec­te­ze la rețea­ua ENEL. Ei găseau mereu moti­ve, ba că nu vor cei de la ENEL, ba că nu au rețea, însă nu este ade­vă­rat, rețea exis­tă, pen­tru că sunt abo­nați ENEL racor­dați, cu con­tract”, sus­țin repre­zen­tan­ții primăriei.

Potri­vit aces­to­ra, deci­zia de debran­șa­re apar­ți­ne con­du­ce­rii Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia și are ca scop evi­ta­rea unor tra­ge­dii cau­za­te de supra­so­li­ci­ta­rea rețe­lei elec­tri­ce care ar putea gene­ra ade­vă­ra­te tragedii.

”În urma veri­fi­că­ri­lor celor de la ISU și a ulti­me­lor eve­ni­men­te tra­gi­ce din spi­ta­le­le din Româ­nia, s‑a decis debran­șa­rea tutu­ror celor care au fost racor­dați la rețea­ua spi­ta­lu­lui. Acum s‑au tre­zit că rămân fără curent și vor să pro­tes­te­ze, asta după ce li s‑a spus, ani la rând, să înche­ie con­trac­te cu ENEL”, au mai pre­ci­zat repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Mangalia.

De remar­cat că o situ­a­ție oare­cum ase­mă­nă­toa­re întâl­nim și în zona car­ti­e­ru­lui Tomis PLus din Con­stan­ța, aco­lo unde loca­ta­rii unui bloc erau ali­men­tați de la rețea­ua Tomis Plus, dar care nu înche­ie­at con­trac­te indi­vi­du­a­le cu fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că ENEL, iar în momen­tul în care li s‑a spus că vor fi debran­șați, au înce­put să pro­tes­te­ze în fața primăriei.

Oame­nii pro­tes­tea­ză împo­tri­va debran­șării de la retea­ua elec­tri­că a Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, unde au fost bran­șați ilegal.

Daniel ALBU, FocusPress.ro, 03.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply