PROPUNERI pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia 2021–2027

0
304

PROPUNERI pentru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA a Municipiului Mangalia 2021–2027 (partea I):

Edi­to­ri­al Man­ga­lia News: Pen­tru că în aces­te zile Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia este în plin pro­ces de ela­bo­ra­re a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ pen­tru peri­oa­da 2021–2027, vă pre­zen­tăm câte­va PROPUNERI lucra­ti­ve, din­tre care une­le ar putea fi inclu­se în Stra­te­gie, ca obiec­ti­ve pen­tru urmă­to­rii ani, iar alte­le cu exten­sie pe mai mulți ani, după 2027. Iată care sunt pro­pu­ne­ri­le noastre:

1.  VARIANTA DE OCOLIRE A MANGALIEI (Șosea­ua de centură).
Rea­li­za­bi­lă cu fon­duri guver­na­men­ta­le și euro­pe­ne. S‑ar cre­ea noi locuri de mun­că și s‑ar decon­ges­tio­na cir­cu­la­ția actu­a­lă din oraș.(Vezi ISTORIA UNEI VARIANTE. Vari­an­ta de oco­li­re (șosea­ua de cen­tu­ră) a Man­ga­li­ei).

2. COMPLEX DE SERE ȘI SOLARII, încă­l­zi­te cu gaze natu­ra­le. Ar putea fi con­stru­i­te cu fon­duri euro­pe­ne și admi­nis­tra­te de Con­si­li­ul Local și Pri­mă­ria Man­ga­lia, sau într-un par­te­ne­ri­at public-pri­vat. Avan­ta­je: Locuri de mun­că; Legu­me si fruc­te proas­pe­te si iefti­ne, pen­tru Man­ga­lia, cu sta­tiu­ni­le si loca­li­tă­ți­le învecinate!

3. BAZIN OLIMPIC DE ÎNOT, atât de nece­sar pen­tru copi­ii și tine­rii orașului.
- Rea­li­za­bil tot cu fon­duri euro­pe­ne. (După cum afir­mă repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, acest pro­iect este în curs de eva­lu­a­re la orga­nis­me­le de finan­ța­re și se vor rea­li­za două bazi­ne de înot, la Baza spor­ti­vă Pes­că­ruș. Ar fi minunat!).

4. TELEGONDOLĂ între sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, după mode­lul celei din Mama­ia. Avan­ta­je: Ar fi un “MAGNET” pen­tru turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui; Noi locuri de mun­că; Rea­li­za­bi­lă în mai mul­te eta­pe, între sta­țiuni, cu fon­duri euro­pe­ne, sau în par­te­ne­ri­at public-privat.

5. CAMPUS LICEAL INTEGRAT, cu pro­fil turis­tic și ali­men­ta­ție publi­că, în Saturn, zona Tos­ca, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și muta­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le Gala Galac­tion în actu­a­lul sediu al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic. Rea­li­za­bil cu fon­duri europene.

6. Un CENTRU DE EXCELENȚĂ pen­tru ele­vii cu per­for­man­țe șco­la­re deo­se­bi­te, sau o fili­a­lă la Man­ga­lia a unui ase­me­nea Cen­tru Jude­țean de Exce­len­ță. Rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne, în par­te­ne­ri­at cu Inspec­to­ra­tul Șco­lar al Jude­țu­lui Constanța.

7. Un SPITAL PENTRU BOLNAVII CRONICI din toa­tă zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc. Rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne și guvernamentale.

8. MANGALIA, ZONĂ ECONOMICĂ LIBERĂ!
AVANTAJE: Atra­ge­rea capi­ta­lu­lui și inves­ti­ți­i­lor stră­i­ne și autoh­to­ne; Valo­ri­fi­ca­rea mai bună a potenţi­a­lu­lui uman şi absor­bţia şoma­ju­lui, prin cre­a­rea de noi locuri de mun­că; Intro­du­ce­rea de noi teh­no­lo­gii, per­fe­cţio­na­te şi com­pe­ti­ti­ve; Atra­ge­rea pro­du­că­to­ri­lor unor măr­furi defi­ci­ta­re pe pia­ţa națio­na­lă sau chiar pe cea mondi­a­lă; Valo­ri­fi­ca­rea mai bună a potenţi­a­lu­lui geo­gra­fic şi eco­no­mic al zonei; Rea­li­za­rea unui impact favo­ra­bil asu­pra eco­no­mi­ei naţio­na­le şi regio­na­le. (Vezi: Zone­le eco­no­mi­ce libe­re).

9. Man­ga­lia ar putea deve­ni ZONĂ METROPOLITANĂ, sau un POL DE CREȘTERE impor­tant, atât pen­tru turis­mul din sudu­lui lito­ra­lu­lui cât și pen­tru cele­lal­te acti­vi­tăți eco­no­mi­ce spe­ci­fi­ce zonei.

10. PARCUL INDUSTRIAL MANGALIA ar putea avea un rol mult mai impor­tant în eco­no­mia loca­lă decât îl are în prezent.


PROPUNERI pentru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA a Municipiului Mangalia 2021–2027 (partea a II‑a):

PROIECTE CULTURALE în spri­ji­nul turis­mu­lui local:

11. Pro­iec­tul “CALLATIS  – Isto­rie la malul Mării Negre – Măsuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia” ar putea fi extins și pen­tru ZONA TUMULARĂ din jurul Man­ga­li­ei. Tumu­lii (movi­le­le de pământ) pot ascun­de impor­tan­te ves­ti­gii arhe­o­lo­gi­ce, iar intro­du­ce­rea lor în cir­cu­i­tul turis­tic ar pre­su­pu­ne: Cer­ce­tări de spe­cia­li­ta­te, Săpă­turi arhe­o­lo­gi­ce, Ame­na­jări de dru­muri și căi de acces, Ser­vi­cii con­e­xe pen­tru turiști: Ali­men­ta­ție publi­că, agre­ment, cazare.

12. Man­ga­lia ar putea avea un PARC ARHEOLOGIC SUBACVATIC, cu un tunel de acces și cupo­le semi­cir­cu­la­re trans­pa­ren­te, pen­tru a se pune în valoa­re ves­ti­gi­i­le vechii cetăți Cal­la­tis afla­te sub apa mării, în peri­me­trul Hotel Para­di­so – Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. Ar exis­ta și vari­an­ta folo­si­rii în acest peri­me­tru a unor mini­su­b­ma­ri­ne trans­pa­ren­te, des­ti­na­te turis­mu­lui subac­va­tic, pen­tru 2 — 5 per­soa­ne. PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC (The Unde­rwa­ter Archa­e­o­lo­gi­cal Park of Man­ga­lia) ar fi un pro­iect cu totul ori­gi­nal pen­tru lito­ra­lul româ­nesc, un punct de mare atrac­ție turis­ti­că, rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne. (vezi: PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC MANGALIA – pro­pu­ne­re de PROIECT cu fon­duri euro­pe­ne [VIDEO]).

13. Strâns legat de acest Parc arhe­o­lo­gic ori­gi­nal, ar putea func­țio­na și un CENTRU DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE SUBACVATICE, în cola­bo­ra­re cu Muze­ul Cal­la­tis și cu spe­cia­liști din domeniu.

14. Este nece­sa­ră și posi­bi­lă extin­de­rea actu­a­lu­lui Muzeu de Arhe­o­lo­gie cu o Sec­ție de Isto­rie Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă a Man­ga­li­ei și cu spa­ții spe­ci­a­le pen­tru Ate­li­e­re de pic­tu­ră, sculp­tu­ră, de cera­mi­că, metal și sti­clă­rie, în care artiș­tii plas­tici să rea­li­ze­ze obiec­te de artă și arti­za­nat cu spe­ci­fic local, de care Man­ga­lia duce lip­să în prezent.

15. Man­ga­lia ar putea avea un TEATRU MUNICIPAL, în incin­ta Casei de cul­tu­ră, după moder­ni­za­rea aces­tei insti­tu­ții. (Îna­in­te de 1989 a fost înfi­in­țat și a func­țio­nat aici un TEATRU POPULAR cu sta­giu­ne per­ma­nen­tă, care a obți­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te pe plan națio­nal, fiindu‑i con­fe­rit acest sta­tut ofi­ci­al, la vre­mea res­pec­ti­vă). Deta­lii, aici.

16. Fos­ta Casă a Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia ar putea fi trans­for­ma­tă într-un PALAT AL COPIILOR, cu dotă­ri­le cores­pun­ză­toa­re pen­tru cer­curi de navo­mo­de­lism și alte cer­curi teh­ni­ce, artis­ti­ce, muzi­ca­le, ști­in­ți­fi­ce, spor­ti­ve, cu pro­gra­me adec­va­te vâr­stei copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor. IMPORTANT! Acce­sul copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor la toa­te cer­cu­ri­le să fie GRATUIT, fără taxe!

17. Din expe­rien­ța ani­lor tre­cuți, pot fi orga­ni­za­te la Man­ga­lia TABERE DE CREAȚIE PLASTICĂ (Pic­tu­ră, Gra­fi­că, Sculp­tu­ră), în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ți­i­le cu pro­fil artis­tic din Con­stan­ța sau din alte loca­li­tăți din țară sau din afa­ra Româ­ni­ei. (APL asi­gu­ră caza­rea și masa pen­tru stu­denți și pro­fe­so­rii înso­ți­tori, iar aceștia ofe­ră în schimb ora­șu­lui câte o lucra­re de pic­tu­ră, gra­fi­că, cera­mi­că sau sculp­tu­ră, pen­tru vii­to­rul Muzeu de Artă al Man­ga­li­ei, iar valoa­rea lor va creș­te în timp…).

18. Firesc ar fi ca pro­du­se­le Tabe­re­lor de cre­a­ție plas­ti­că, dar și ale artiș­ti­lor plas­tici locali să fie expu­se într‑o GALERIE DE ARTĂ, punân­du-se ast­fel baze­le unui MUZEU DE ARTĂ al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Și acest obiec­tiv ar putea fi inclus în SDL, la capi­to­lul Cultură-Artă.

19. În sez­oa­ne­le esti­va­le, orga­ni­za­rea la Man­ga­lia și în sta­țiuni a unui TÂRG AL ARTIZANILOR (Hand­ma­de) în loca­ții sta­bi­li­te pen­tru mai mulți ani, cu toa­te dotă­ri­le nece­sa­re asi­gu­ra­te de APL, cu o taxă de participare.

20. MANGALIA INTERNATIONAL STREET ART FESTIVAL, idee pro­mo­va­tă anii ante­ri­ori, pe care o rea­du­cem în aten­ția dum­ne­a­voas­tră și de astă dată. Ar fi vor­ba des­pre un Fes­ti­val națio­nal sau / și inter­națio­nal, la care să par­ti­ci­pe artiști renu­miți, sau stu­denți din anii ter­mi­nali ai Facul­tă­ți­lor de Arte din Con­stan­ța sau din alte ora­șe, care să înfru­mu­se­țe­ze, să deco­re­ze pere­ții ora­șu­lui și fale­ze­le din sudul lito­ra­lu­lui, așa cum pro­ce­dea­ză alte municipalități. 

Artiș­ti­lor li se pot pune la dis­po­zi­ție supra­fe­țe­le ver­ti­ca­le de pe fale­ză ori de pe insti­tu­ți­i­le și blo­cu­ri­le Man­ga­li­ei, să le împo­do­beas­că pe aces­tea cu com­po­zi­ții plas­ti­ce de valoa­re, care să atra­gă, an de an, tot mai mulți turiști și alți artiști recu­nos­cuți pe plan națio­nal și inter­națio­nal… Lucră­ri­le ar putea fi rea­li­za­te în teh­nici rezis­ten­te la intem­pe­rii — în vop­se­le acri­li­ce sau de ulei, ori cu lacuri colo­ra­te, pe supra­fe­țe­le cură­ța­te, repa­ra­te și pre­pa­ra­te cu un fond gri, neu­tru. Teme­le ar putea fi pro­pu­se, iar pro­iec­te­le / draf­tu­ri­le selec­ta­te de un juriu local de spe­cia­liști și de repre­zen­tanți ai Pri­mă­ri­ei, prin Direc­ția Cul­tu­ră și Sport. Aveți aici seri­a­lul nos­tru cu arti­co­le pe aceas­tă temă: https://www.mangalianews.ro/?s=Mangalia+Street+Art+Festival.

Sibi­ul are de mult un ase­me­nea Fes­ti­val per­ma­nent — Sibiu Inter­na­tio­nal Stre­et ART Fes­ti­val, prin inter­me­di­ul căru­ia muni­ci­pa­li­ta­tea a reu­șit să deco­re­ze nume­roa­se clă­diri și spa­ții libe­re. (vezi: Sibiu­In­ter­na­tio­nalS­tre­e­tART­Fes­ti­val).


Alte PROIECTE SOCIALE propuse:

20. Un Cămin pen­tru oame­nii fără adăpost.

21. Un Cen­tru pen­tru copi­ii cu diza­bi­li­tăți din zona Man­ga­lia. (Arti­col recent pe aceas­tă temă:La Man­ga­lia, se înfi­in­țea­ză un Cen­tru Mul­ti­func­țio­nal pen­tru copi­ii cu diza­bi­li­tăți).

22. Ar mai fi nece­sar și un Adă­post pen­tru ani­ma­le­le fără stă­pân, rea­li­za­bil în par­te­ne­ri­at cu aso­ci­a­ții care pro­te­jea­ză ani­ma­le­le, după mode­lul adă­pos­tu­lui de la Cer­na­vo­dă, rea­li­zat de Aso­ci­a­tia Save the Dogs.

PROIECTE TRANSFRONTALIERE

23. Pro­iec­te comu­ne în dome­ni­i­le: Inves­ti­ții, IMM, cul­tu­ră, sport, artă, rea­li­za­bi­le cu veci­nii bul­gari de la Dobrici, Var­na, dar și cu par­te­neri din alte țări, din ora­șe­le cu care Man­ga­lia este înfră­ți­tă. LISTA ORAȘELOR ÎNFRĂȚITE CU MANGALIA o puteti con­sul­ta AICI.

MN - Vă invi­tăm să citiți și acest arti­col recent și să com­ple­tați ches­tio­na­re­le de aici: MANGALIA: ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021–2027.

Man­ga­lia — faleza.

Nota redac­ți­ei: Acest arti­col este pro­pri­e­ta­tea Man­ga­lia News și este pro­te­jat de Legea drep­tu­ri­lor de autor. Ori­ce pre­lu­a­re a con­ți­nu­tu­lui se poa­te face doar în limi­ta a 500 de sem­ne, cu cita­rea sur­sei și cu link activ către aceas­tă pagină.


Man­ga­lia News, 04.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply