Proiectul ”Un viitor pentru trecut — clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic și sculptural callatian” avansează, cu ajutorul experților de la Universitatea Ovidius Constanța

0
256

Ne bucu­răm să vă infor­măm des­pre pro­gre­sul acti­vi­tă­ți­lor pro­iec­tu­lui ”Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian”, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 prin Pro­gra­mul RO-Cultura.

În urma sca­nă­rii celor 20 de bunuri cul­tu­ra­le mobi­le, s‑au obți­nut mode­le­le 3D ale arte­fac­te­lor pen­tru orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei ino­va­ti­ve și inte­rac­ti­ve cu bunuri cul­tu­ra­le cla­sa­te și s‑a înce­put recon­sti­tu­i­rea 3D a unui tem­plu antic din ele­men­te arhi­tec­to­ni­ce și sculp­tu­ra­le cla­sa­te, cu aju­to­rul exper­ți­lor UOC — Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ta, par­te­ne­rul nos­tru din cadrul pro­iec­tu­lui, pen­tru acti­vi­ta­tea de sca­na­re. Aceas­tă colec­ție afla­tă în incin­ta Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis” Mangalia.

Pen­tru deta­lii des­pre acest pro­iect, des­pre finan­țări ale pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le sau alte pro­iec­te finan­ța­te, vizi­tați www.ro-cultura.ro și www.culturasport.ro.

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Mangalia.


Man­ga­lia News, 03.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply