Profesorii din mediul rural pot obține finanțare pentru centre after-school destinate copiilor cu risc de abandon școlar. Bursa acoperă masa copiilor, materialele didactice și plata profesorilor timp de un an. Apelul de proiecte, deschis până pe 4 aprilie [VIDEO]

0
212

Echi­pe­le de cadre didac­ti­ce din medi­ul rural care inten­țio­nea­ză să imple­men­te­ze în școa­la lor cen­tre de tip after-scho­ol pen­tru copi­ii aflați în peri­col de aban­don șco­lar, se pot înscrie în pro­gra­mul “Nouă ne pasă”, al Fun­da­ți­ei eMAG, potri­vit unui comu­ni­cat pri­mit de Edupedu.ro.

Pro­ce­sul de înre­gis­tra­re se des­fă­șoa­ră prin inter­me­di­ul plat­for­mei www.nouanepasa.ro în peri­oa­da 15 febru­a­rie – 4 apri­lie 2021, iar ulte­ri­or exis­tă o peri­oa­dă de selec­ție a aplicațiilor.

Șco­li­le selec­ta­te pri­mesc o bur­să anu­a­lă care aco­pe­ră chel­tu­ie­li­le pen­tru masa copi­i­lor, mate­ri­a­le­le didac­ti­ce și pla­ta pro­fe­so­ri­lor care pre­dau la after-scho­ol. În cadrul pro­gra­mu­lui, echi­pe­le de pro­fe­sori au acces la resur­se alter­na­ti­ve pen­tru pre­da­re și sunt sus­ți­nu­te pen­tru a găsi meto­de­le opti­me pen­tru moti­va­rea și inte­gra­rea copi­i­lor în comu­ni­ta­tea șco­la­ră, pre­cum și pen­tru recu­pe­ra­rea cunoș­tin­țe­lor restante.

Țin­ta pro­gra­mu­lui “Nouă ne pasă”, ini­țiat de Fun­da­ția eMAG și sus­ți­nut de Flan­co, vizea­ză în acest an extin­de­rea cu 52 de cen­tre tip after-scho­ol care vor asi­gu­ra acti­vi­tă­ţi de edu­ca­ţie reme­di­a­lă pen­tru copi­ii din medi­ul rural cu o situ­a­ție mate­ria­lă sau fami­li­a­lă dificilă.

În anul 2018, rata aban­do­nu­lui șco­lar în Româ­nia la nivel națio­nal a fost de 16,4%, iar potri­vit unui comu­ni­cat de pre­să al orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii, rata de pără­si­re tim­pu­rie a șco­lii în zone­le rura­le a fost de 26,6%.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply