Proceduri balneare tradiționale pentru recuperarea pacienților afectați de Covid-19, la Sanatoriul Balnear din Mangalia

0
295

Proceduri balneare tradiționale pentru recuperarea pacienților afectați de Covid-19, la Sanatoriul Balnear din Mangalia.

În con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al, la Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) se rea­li­zea­ză o serie de tra­ta­men­te și pro­ce­duri bal­nea­re spe­ci­fi­ce, cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii COVID-19. Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții bal­nea­re spun că pe lân­gă cele­lal­te pro­ce­duri cunos­cu­te, se ali­ni­a­ză și apli­ca­ți­i­le de para­fi­nă, care repre­zin­tă o for­mă tra­di­țio­na­lă de ter­mo­te­ra­pie, uti­li­za­tă în diver­se stări pato­lo­gi­ce (afec­țiuni reu­ma­tis­ma­le, stări post­trau­ma­ti­ce, sufe­rin­țe vas­cu­la­re peri­fe­ri­ce) etc.

”Este o pro­ce­du­ră cu vechi­me în ceea ce pri­veș­te pro­ce­sul de recu­pe­ra­re medi­ca­lă, cu valoa­re tera­pe­u­ti­că demon­stra­tă de zeci de ani de expe­rien­ță, în cadrul SBRM. Prin­ci­pa­le­le indi­ca­ții ale aces­tei pro­ce­duri sunt: stări spas­ti­ce ale mus­cu­la­tu­rii nete­de (vase, orga­ne), con­trac­turi vechi ale mus­cu­la­tu­rii stri­a­te (mus­cu­la­tu­ra peri­fe­ri­că), resorb­ția pro­ce­se­lor infla­ma­to­rii cro­ni­ce și efec­te refle­xe seg­men­ta­re la dis­tan­ță)”, au expli­cat spe­cia­liș­tii din cadrul sana­to­ri­u­lui. De ase­me­nea, repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei medi­ca­le pre­ci­zea­ză că efec­te­le apli­ca­ți­i­lor de para­fi­nă de tipul celor antis­pas­ti­ce, anti­al­gi­ce, anti­in­fla­ma­toa­re sau a creș­te­rii apor­tu­lui de oxi­gen din sân­ge are numai bene­fi­cii asu­pra orga­nis­mu­lui, chiar și a pacien­ți­lor afec­tați de COVID-19.

”Acțiu­nea para­fi­nei se dato­rea­ză fac­to­ru­lui ter­mic, ea deter­minând o încă­l­zi­re uni­for­mă a zonei unde este apli­ca­tă, de până la 50–55°C și o creș­te­re inten­să a cir­cu­la­ți­ei, în țesu­tu­ri­le sub­cu­ta­na­te. Para­fi­na înma­ga­zi­nea­ză căl­du­ra și o cedea­ză lent orga­nis­mu­lui, pe măsu­ră ce se răceș­te. Tot­o­da­tă, este folo­si­tă pen­tru pre­gă­ti­rea mus­cu­la­tu­rii pen­tru pro­gra­me­le de kine­to­te­ra­pie și chiar ca meto­dă de remo­de­la­re cor­po­ra­lă (având indi­ca­ție în dimi­nu­a­rea aspec­tu­lui de coa­jă de por­to­ca­lă)”, au mai sub­li­ni­at repre­zen­tanți din cadrul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Mangalia.


Man­ga­lia News, 12.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply