Primul pas spre viitor începe cu noi. Hai în echipa noastră! POLITIA ROMANA DE FRONTIERA

0
288

Primul pas spre viitor începe cu noi. Hai în echipa noastră!

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă infor­mea­ză absol­venţii cur­su­ri­lor licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at, care vor să devi­nă poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră, că în luna febru­a­rie încep înscri­e­ri­le la con­cur­su­ri­le de admi­te­re orga­ni­za­te de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne la nive­lul mai mul­tor insti­tu­ţii de învă­ţământ pos­tli­cea­le din sub­or­di­ne, pen­tru sesiu­nea 2021.

Ast­fel, Şcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea, insti­tu­ţie de învă­ţământ care pre­gă­teş­te agenţi de poli­ţie de fron­ti­e­ră, pune la dis­po­zi­ţie un număr de 220 locuri pen­tru vii­to­rii poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră (200 P.F.R, 10 I.G.I., 10 D.G.P.).

Orga­ni­za­rea si desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui de admi­te­re se va deru­la după urmă­to­rul calendar:

1. Recru­ta­rea în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re se rea­li­zea­ză, în raport de domi­ci­li­ul înscris în car­tea de iden­ti­ta­te a can­di­da­tu­lui, astfel:

 • de către struc­tu­ri­le de resur­se uma­ne din cadrul Inspec­to­ra­te­lor Teri­to­ri­a­le ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Iași, Giur­giu, Timi­șoa­ra, Ora­dea și Sighe­tu Mar­ma­ți­ei, res­pec­tiv din cadrul Găr­zii de Coas­tă pre­cum şi din cadrul ser­vi­ci­i­lor teri­to­ri­a­le jude­te­ne sub­or­do­na­te aces­to­ra cu sar­cini de recru­ta­re, dar şi de către Baza de Repa­ra­ţii Nave Brăi­la;
 • de către Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră ( Geni­u­lui nr. 42C, sec­tor 6), pen­tru can­di­da­ţii din muni­ci­pi­ul Bucu­reşti și jud. Ilfov;
 • can­di­da­ții care nu au domi­ci­li­ul într-un județ limi­trof fron­ti­e­rei de stat sunt recru­tați de struc­tu­ri­le de resur­se uma­ne din uni­tă­ți­le cu sar­cini de recru­ta­re din Inspec­to­ra­te­lor de Poli­ţie Judeţe­ne unde aceștia locu­iesc, potri­vit domiciliului/reședinței înscri­se în car­tea de identitate.

Peri­oa­da de depu­ne­re a cere­ri­lor de înscri­e­re este 15–28 febru­a­rie 2021, iar depu­ne­rea docu­men­te­lor pen­tru con­sti­tu­i­rea dosa­ru­lui de recru­ta­re se rea­li­zea­ză până la data de 10.03.2021.

2. Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­ca a can­di­da­ţi­lor va avea loc în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le Cen­tru­lui de Psi­ho­lo­gie al M.A.I., deta­li­i­le de natu­ră orga­ni­za­tori­că urmând a fi pos­ta­te în timp util.

3. Sus­ți­ne­rea pro­bei de eva­lu­a­re a per­for­man­ței fizi­ce are loc în peri­oa­da 18–24 mar­tie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, pen­tru toţi can­di­da­ţii care s‑au înscris la uni­tă­ţi­le de învă­țământ sub­or­do­na­te MAI, indi­fe­rent de pro­fi­lul sau spe­cia­li­za­rea pen­tru care au optat, potri­vit aron­dă­rii, ast­fel:

 • Aca­de­mia de Poli­ție “Ale­xan­dru Ioan Cuza” — pen­tru can­di­da­ții din Muni­ci­pi­ul Bucu­rești și jude­țe­le: Argeș, Călă­rași, Con­stan­ța, Giur­giu, Ialo­mi­ța, Ilfov, Tele­or­man, Tulcea;
 •  Școa­la de Agenți de Poli­ție “Vasi­le Las­căr” Câm­pi­na — pen­tru can­di­da­ții din jude­țe­le: Bra­șov, Brăi­la, Buzău, Cova­s­na, Dâm­bo­vi­ța, Galați, Pra­ho­va, Vrancea;
 •  Școa­la de Agenți de Poli­ție “Sep­ti­miu Mure­șan” Cluj-Napo­ca — pen­tru can­di­da­ții din jude­țe­le: Alba, Bis­tri­ța-Năsă­ud, Cluj, Har­ghi­ta, Hune­doa­ra, Mara­mu­reș, Mureș, Sălaj, Sibiu;
 •  Școa­la de Pre­gă­ti­re a Agen­ți­lor Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră “Avram Ian­cu” Ora­dea — pen­tru can­di­da­ții din jude­țe­le: Arad, Bihor, Caraș-Seve­rin, Satu Mare, Timiș;
 •  Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi “Gri­go­re Ale­xan­dru Ghi­ca” Dră­gă­șani — pen­tru can­di­da­ții din jude­țe­le: Dolj, Gorj, Mehe­dinți, Olt, Vâlcea;
 •  Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi “Petru Rareș” Făl­ti­ceni — pen­tru can­di­da­ții din jude­țe­le: Bacău, Boto­șani, Iași, Neamț, Sucea­va, Vaslui.

Infor­ma­ţii des­pre tra­se­ul apli­ca­tiv pen­tru spe­cia­li­ză­ri­le poli­ție, poli­ție de fron­ti­e­ră și jan­dar­me­rie pen­tru eva­lu­a­rea per­for­manţei fizi­ce a can­di­da­ţi­lor se regă­sesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

4Susţi­ne­rea pro­be­lor de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor va avea loc în data de 27.03.2021 la uni­tă­ţi­le de recru­ta­re. Subiec­te­le de con­curs vor fi uni­ce pen­tru toa­te uni­ta­ti­le de inva­ta­mant din cadrul MAI.

5. După sta­bi­li­rea lis­te­lor cu can­di­da­ţii care se înca­drea­ză în numă­rul de locuri scoa­se la con­cur­sul de admi­te­re, uni­tă­ți­le de învă­țământ trans­mit uni­tă­ți­lor de recru­ta­re, în ordi­nea des­cres­că­toa­re a medi­i­lor obți­nu­te la pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoș­tin­țe­lor, can­di­da­ții care urmea­ză să sus­ți­nă exa­mi­na­rea medi­ca­lă. Aceas­ta va avea loc în peri­oa­da 29 mar­tie-16 apri­lie 2021.

6. Sunt decla­rați admiși can­di­da­ții care au fost decla­rați apt medi­cal, în ordi­nea des­cres­că­toa­re a medi­i­lor de admi­te­re, iar rezul­ta­te­le fina­le ale admi­te­rii sunt adu­se la cunoș­tin­ța can­di­da­ți­lor prin afi­șa­re pe site-ul ofi­ci­al al uni­tă­ții de învă­țământ a PFRŞcoa­la de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „Avram Ian­cu” Ora­dea, până la data de 17 apri­lie 2021.

Deta­lii supli­men­ta­re cu pri­vi­re la aceas­tă sesiu­ne de admi­te­re se regă­sesc pe site-ul  Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ra Româ­ne — https://www.politiadefrontiera.ro  sec­tiu­nea Des­pre noi/Institutii de inva­ta­mant şi pe cel al Școa­lii de Pre­gă­ti­re a Agen­ți­lor Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră “Avram Ian­cu” Ora­dea, arma Poli­ție de Fron­ti­e­ră —  http://www.avramiancu.ro/.

De ase­me­nea, pen­tru even­tu­a­le infor­ma­ţii supli­men­ta­re  de natu­ra orga­ni­za­tori­că refe­ri­toa­re la recru­ta­re, can­di­da­ţii se pot adre­sa struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, în fun­cţie de domiciliul/reședința înscris/ă în car­tea de iden­ti­ta­te sau Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră – Dire­cţia Resur­se Uma­ne, Bd. Geni­u­lui nr.42C, Bucu­reşti, sec­tor 6, tele­fon 021/ 316.25.98, inte­ri­or 19320, 19.344 (can­di­da­ţii cu domi­ci­li­ul in Bucu­reşti şi judeţul Ilfov).

INFORMATII DE BACKGROUND

Pen­tru a se putea înscrie la con­cur­su­ri­le de admi­te­re orga­ni­za­te la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale M.A.I., can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că, cumu­la­tiv, urmă­toa­re­le con­di­ţii lega­le de recrutare:

 • Să aibă cetă­ţe­nia româ­nă şi domi­ci­li­ul în România;
 • Să cunoas­că lim­ba româ­nă, scris şi vorbit;
 • Să aibă capa­ci­ta­te depli­nă de exerciţiu;
 • Sa fie apţi din punct de vede­re medi­cal, fizic şi psihologic.

Aptitudinea/inaptitudinea se con­sta­tă de struc­tu­ri­le de spe­cia­li­ta­te ale M.A.I printr‑o exa­mi­na­re medi­ca­lă și eva­lu­a­re psi­ho­lo­gi­că, potri­vit regle­men­tă­ri­lor spe­ci­fi­ce în dome­niu. În situ­a­ția în care se con­sta­tă inap­ti­tu­di­nea pen­tru ori­ca­re din­tre situ­a­ții, pro­ce­du­ra de recru­ta­re înce­tea­ză pen­tru can­di­da­tul res­pec­tiv. Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că se sus­ți­ne îna­in­tea eva­luă­rii medicale.

 • Să fie absol­venţi de liceu, cu diplo­mă de bacalaureat.

Dova­da înde­pli­ni­rii aces­tei con­di­ții se face cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și foa­ie matri­co­lă sau cu ade­ve­rin­ță care înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le de vala­bi­li­ta­te, din care să rezul­te fap­tul că au sus­ți­nut și pro­mo­vat exa­me­nul de baca­la­u­re­at — sesiu­nea 2020.

 • Să aibă vâr­sta de mini­mum 18 ani împli­ni­ţi sau să îi împli­neas­că în cur­sul anu­lui în care par­ti­ci­pă la con­cur­sul de admitere;
 • Să aibă un com­por­ta­ment cores­pun­ză­tor prin­ci­pi­i­lor care guver­nea­ză pro­fe­sia de poliţist;
 • Să nu aibă ante­ce­den­te pena­le, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmă­ri­re pena­lă ori de jude­ca­tă pen­tru săvârşi­rea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost des­ti­tu­iți dintr‑o func­ție publi­că sau să nu le fi înce­tat con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că pen­tru moti­ve dis­ci­pli­na­re în ulti­mii 7 ani;
 • Să nu fi desfă­şu­rat acti­vi­tă­ţi de poli­ţie poli­ti­că, ast­fel cum sunt defi­ni­te prin lege.

Pre­cum și urmă­toa­re­le cri­te­ri­i­le spe­ci­fi­ce:

 • Să nu aibă tatu­a­je ori ele­men­te orna­men­ta­le, de ori­ce natu­ră, apli­ca­te, inse­ra­te sau implan­ta­te pe/în corp, nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară;

Veri­fi­ca­rea înde­pli­ni­rii cri­te­ri­i­lor men­țio­na­te se rea­li­zea­ză cu oca­zia exa­mi­nă­rii medicale.

 • Să fi obţi­nut la pur­ta­re, în peri­oa­da stu­di­i­lor licea­le, media de cel puţin 9,00, cu exce­pţia can­di­da­ţi­lor care au absol­vit insti­tu­ţii de învă­ţământ de nivel liceal în sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne în care nu se eva­lu­ea­ză prin notă/punctaj/calificativ pur­ta­rea elevului;
 • Să nu fi fost exma­tri­cu­la­ţi pen­tru aba­teri dis­ci­pli­na­re dintr‑o insti­tu­ţie de învăţământ.

Man­ga­lia News, 13.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply