Primul Congres Mondial pentru Pace IFLAC în America Latină va avea loc în oraşul Chimbote din Peru

0
174

Primul Congres Mondial pentru Pace IFLAC în America Latină.

În zile­le de 12–17 febru­a­rie a.c. în ora­şul Chim­bo­te din Peru va avea loc al 7‑lea Con­gres Mondi­al pen­tru Pace IFLAC, care va fi pri­mul Con­gres Mondi­al IFLAC orga­ni­zat în Ame­ri­ca Lati­nă. IFLAC este for­ma pres­cur­ta­tă din lim­ba engle­ză pen­tru Foru­mul Inter­națio­nal pen­tru Lite­ra­tu­ră și o Cul­tu­ră a Păcii. Ini­ţi­al s‑a dorit par­ti­ci­pa­rea în per­soa­nă la Con­gre­sul IFLAC din Peru, dar din cau­za pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, aces­ta va avea loc sub for­ma unui eve­ni­ment vir­tu­al pe dife­ri­te platforme.

Orga­ni­za­to­rul Con­gre­su­lui este dr. Vic­tor Nol­ber­to Unyén Vele­zmo­ro, direc­tor şi amba­sa­dor al Păcii — IFLAC Peru. Domnia sa a declarat:

Acest Con­gres Mondi­al pen­tru Pace se rea­li­zea­ză ca oma­giu adus Bicen­te­na­ru­lui inde­pen­denţei   de stat a Repu­bli­cii Peru (28.07.1821) şi  Bicen­te­na­ru­lui creă­rii depar­ta­men­tu­lui Hua­y­las (12.02.1821), astăzi Anca­sh, de către gene­ra­lul Don José de San Mar­tin y Matorras.

Pacea ca sta­re de echi­li­bru spi­ri­tu­al al indi­vi­du­lui cu medi­ul încon­ju­ră­tor; tre­bu­ie să fie ele­men­tul fun­damen­tal pen­tru pacea colec­ti­vă, mondi­a­lă, care să per­mi­tă indi­vi­du­lui, băr­bat sau feme­ie să rapor­te­ze polii înţe­le­ge­rii în bene­fi­ci­ul soci­e­tă­ţii, a sine­lui şi a fami­li­i­lor pe care le inte­grea­ză; în spe­cial a copi­i­lor, a tine­re­tu­lui din toa­te naţiu­ni­le, pe care tre­bu­ie să‑l edu­căm cu dra­gos­te; şi ast­fel să punem baze­le pen­tru a depă­şi cri­za mora­lă a lumii actu­a­le în care trăim.”

Vor par­ti­ci­pa apro­xi­ma­tiv 200 de invi­ta­ţi dis­tinşi, per­so­na­li­tă­ţi ale cul­tu­rii şi artei din pes­te 20 de ţări. Acti­vi­tă­ţi­le cul­tu­ra­le se vor desfă­şu­ra între ore­le 7.00 a.m. până după ore­le 22.00 p.m.

Prof. Ada Aha­roni, fon­da­toa­rea şi preşe­din­te­le mondi­al al IFLAC a spus: ”Feli­cit cu căl­du­ră pe minu­na­tul dr. Vic­tor Nol­ber­to şi echi­pa sa dedi­ca­tă, pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui Con­gres Mondi­al al Păcii IFLAC în Chim­bo­te, Peru. Mesa­jul meu pen­tru acest mare con­gres este: Lumi­na Păcii stră­lu­ceş­te în Chim­bo­te, Peru, pen­tru Bicen­te­na­rul inde­pen­denţei Repu­bli­cii Peru (28.07.1821), şi raze­le sale de Pace iubi­toa­re se vor răs­pân­di asu­pra între­gu­lui nos­tru Sat Global!”

Dr. Erne­sto Kahan, vice­preşe­din­te­le IFLAC a spus: ”Acest Con­gres Mondi­al pen­tru Pace, în Chim­bo­te, Peru, orga­ni­zat de către scri­i­to­rul Vic­tor Nol­ber­to Unyen Vele­zmo­ro, este un pas mare pe calea spre pacea uni­ver­sa­lă şi mai mul­tă armo­nie între oameni, oameni şi ani­ma­le şi oameni şi natură”.

Dr. Maria Cris­ti­na Azco­na, direc­to­rul IFLAC pen­tru Ame­ri­ca Lati­nă a decla­rat: “Va fi extra­or­di­nar să asist şi să inau­gu­rez acest Con­gres în cadrul căru­ia, după cum zice preşe­din­te­le şi fon­da­toa­rea IFLAC Ada Aha­roni, “unind ini­mi­le vom găsi pacea mondială”.

Susa­na Roberts, direc­to­rul adjunct IFLAC pen­tru Argen­ti­na şi pen­tru Ame­ri­ca Lati­nă a spus: ”Doresc mult suc­ces şi feli­cit auto­ri­tă­ţi­le IFLAC Chim­bo­te Peru în sar­ci­na lui Vic­tor Unyen Vele­zmo­ro şi a comi­te­tu­lui orga­ni­za­toric, îi feli­cit pro­fund pen­tru orga­ni­za­rea Con­gre­su­lui vir­tu­al, unde fie­ca­re pur­tând misiu­nea sa pro­prie, va aju­ta semă­na­rea din nou a mun­cii uma­ne, mai pli­nă de com­pa­siu­ne şi mai umi­lă. De‑a lun­gul isto­ri­ei am văzut cum oame­nii pen­tru a‑şi dobân­di pro­pria bunăs­ta­re, nu au evi­tat să îi răneas­că pe cei­la­lţi, eco­sis­te­mul şi legi­le natu­ra­le, şi atunci apa­re nevo­ia  de a fi vigi­lenţi în pro­te­ja­rea pri­o­ri­tă­ţi­lor vita­le pen­tru a rea­li­za o comu­ni­ta­te puter­ni­că şi sănă­toa­să. Con­gres feri­cit tutu­ror, din adân­cul ini­mii mele”.

Con­gre­sul va inclu­de şi un reci­tal de poe­zie susţi­nut de zeci de poeţi din Argen­ti­na, Mexic, Peru, Boli­via, S.U.A., Colum­bia, Egipt, Cuba, Ecua­dor, Ita­lia, Isra­el, Honduras.

IFLAC a fost fon­dat în Isra­el în anul 1999 de către prof. Ada Aha­roni, pen­tru a pro­mo­va valo­ri­le unei Cul­turi a Păcii prin inter­me­di­ul lite­ra­tu­rii şi poe­zi­ei. IFLAC reu­neș­te inte­lec­tu­ali din toa­tă lumea în viziu­nea comu­nă pen­tru o lume paş­ni­că şi echi­ta­bi­lă, în care ini­ția­ti­ve­le cul­tu­ra­le, artis­ti­ce și edu­ca­țio­na­le con­sti­tu­ie un ele­ment che­ie în pro­mo­va­rea dia­lo­gu­lui pen­tru pace şi coo­pe­ra­re internaţională.

Fie ca suc­ce­sul aces­tui Con­gres Mondi­al al Păcii din Chim­bo­te, Peru, să adu­că inspi­ra­ţie şi să dea avânt către împli­ni­re spe­ranţei pen­tru o lume mai bună şi mai frumoasă.

La mulţi ani, Repu­bli­cii Peru! La mulţi ani, depar­ta­men­tu­lui Anca­sh din Peru!


Man­ga­lia News, 10.02.2021. (cores­pon­dent: Ion-Mari­us Tatomir).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply