POVESTIRI ISTORICE de Dumitru Almaș, volumul 2, ilustrat de Valentin Tănase — O carte ce străbate generațiile

0
244

POVESTIRI ISTORICE de Dumitru Almaș, volumul 2, ilustrat de Valentin Tănase — O carte ce străbate generațiile.

Între anii 1981–1984 am ilus­trat trei volu­me de “POVESTIRI ISTORICE”, scri­se de repu­ta­tul scri­i­tor și isto­ric Dumi­tru Almaș. Le-am dese­nat cu ela­nul tine­re­ții și cu pasiu­nea pen­tru isto­rie pe care am avut‑o din­tot­dea­u­na. Pe atunci, nici eu, nici Dumi­tru Almaș nu ne-am ima­gi­nat că aces­te cărți ilus­tra­te, deve­ni­te best sel­lers, vor mar­ca ima­gi­na­ția mai mul­tor gene­ra­ții, deve­nind pen­tru dece­nii ade­vă­ra­te refe­rin­țe vizu­a­le pen­tru Isto­ria României.

După 37 de ani, gra­ție edi­tu­rii Ago­ra am relu­at alte tex­te și legen­de isto­ri­ce ale lui Dumi­tru Almaș, demult ple­cat în pan­te­o­nul umbre­lor și le-am ilus­trat cu noi ima­gini, având în spa­te expe­rien­ța vie­ții și ace­eași pasiu­ne pen­tru ero­ii nea­mu­lui. Volu­mul nou apă­rut, inti­tu­lat tot “POVESTIRI ISTORICE 2″ se doreș­te a fi un arc pes­te timp intre ace­le cărți de odi­ni­oa­ră și cele de astăzi, care tre­bu­ie să des­chi­dă dru­mul noi­lor gene­ra­ții către cunoaș­te­rea stră­bu­ni­lor, căci așa cum afir­ma Nico­lae Ior­ga: “Cine nu își cunoaș­te isto­ria, este ca un copil care nu își cunoaș­te părinții”.

Valen­tin Tana­se, 20 febru­a­rie 2018.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply