Poliția Militară va avea jurisdicție și asupra populației civile, în stările de urgență și alertă

0
251

Poliția Militară va avea jurisdicție și asupra populației civile, în stările de urgență și alertă.

Poli­ția Mili­ta­ră va avea juris­dic­ție și asu­pra popu­la­ți­ei civi­le – în con­di­ți­i­le legii — în situ­a­ții de aler­tă, de urgen­ță, de ase­diu, de mobi­li­za­re sau de răz­boi și va fi organ de cer­ce­ta­re pena­lă spe­cia­lă în MApN, pre­ve­de noua sa arhi­tec­tu­ră ope­ra­țio­na­lă des­cri­să într-un pro­iect de lege pri­vind atri­bu­ți­i­le, orga­ni­za­rea și func­țio­na­rea Poli­ți­ei Militare.

Ini­ția­to­rul legii, Minis­te­rul Apă­ră­rii a con­sta­tat că pe dura­ta stă­rii de aler­tă și urgen­ță au lip­sit pre­ve­de­ri­le legi­sla­ti­ve cu pri­vi­re la atri­bu­ți­i­le Poli­ți­ei Mili­ta­re în aces­te situații.

Apa­ri­ția actu­lui nor­ma­tiv a fost moti­va­tă de fap­tul că Poli­ția Mili­ta­ră, care acțio­nea­ză într-un ”cadru orga­ni­za­toric vari­at și pe alo­curi nespe­ci­fic”,  își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea ”fără a avea atri­bu­ții sau misiuni sta­bi­li­te prin lege” și că în tea­tre­le de ope­ra­țiuni exter­ne acțiu­ni­le sale, limi­ta­te sever de lip­sa legi­sla­ți­ei, o făceau incom­pa­ti­bi­lă cu struc­tu­ri­le simi­la­re din NATO.

Mai mult, pe lool.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply