PLATA ONLINE a facturilor POLARIS M HOLDING pentru serviciile de SALUBRIZARE. Sistemul este funcțional

0
233

Pola­ris M Hol­ding vă pune la dis­po­zi­ție o moda­li­ta­te sigu­ră de pla­tă a fac­tu­rii pen­tru ser­vi­ci­i­le de salubrizare.

Vă anun­țăm că sis­te­mul “ “ este func­tio­nal pe site-ul www.polaris.ro. Aces­ta este pozi­tio­nat în ante­tul pagi­nii web (dreap­ta, sus).

Pen­tru a achi­ta fac­tu­ra onli­ne, vă rugăm să urmați pașii de mai jos: 

IN ATENTIA UTILIZATORILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, CARE AU CONTRACTE DIRECTE CU POLARIS M HOLDING!

Pla­ta fac­tu­ri­lor emi­se de Pola­ris M Hol­ding se poa­te face și onli­ne, prin câte­va cli­ck-uri. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1) Acce­sati site-ul com­pa­niei: http://polaris.ro

2) Selec­tati “Pla­ta onli­ne”, din ante­tul pagi­nii web (dreap­ta, sus);

3) Acce­sati optiu­nea “Inre­gis­trea­za-te”, pen­tru a va crea un cont de utilizator;

4) Dupa cre­a­rea con­tu­lui, este nece­sar să vă logati, pen­tru vali­da­rea numa­ru­lui de telefon;

5) Aso­ci­ati con­tul cre­at loca­ti­ei dvs. Acce­sati optiu­nea “Aso­ci­a­ză”, selec­tati ora­sul. Intro­du­ceti date­le de pe fac­tu­ra: ID cli­ent si ID fac­tu­ra;

6) Selec­tati in par­tea de sus a con­tu­lui sec­tiu­nea “Fac­turi”, unde gasi­ti isto­ri­cul fac­tu­ri­lor dvs. și sta­rea lor (pla­ti­te sau neplatite);

7) Selec­tati fac­tu­ra pe care dori­ti sa o achi­tati si apoi optiu­nea “Plă­teș­te”;

8) Vor fi afi­sa­te date­le pla­tii care urmea­za a fi efec­tu­a­ta: nume cli­ent, fac­tu­ra, ora­sul si suma. Dupa veri­fi­ca­rea date­lor, acce­sati ”Pla­tes­te”;

9) Intro­du­ceti date­le car­du­lui ban­car si acce­sati optiu­nea “Pla­tes­te in sigu­ran­ta”. In final, va apa­rea mesa­jul pen­tru con­fir­ma­rea pla­tii, con­fir­ma­rea va fi tri­mi­sa dvs. si pe e‑mailul dumneavoastră.


Man­ga­lia News, 11.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply