Petrece timpul cu oamenii, nu cu aparate! Tehnologia nu este viață! — Pildă

0
138

Pildă…

Am stat o oră la ban­că, unde am fost cu tatăl meu, pen­tru că a tre­bu­it să trans­fe­re niș­te bani. Nu m‑am putut abține și l‑am între­bat: „Tată, de ce nu îți acti­văm vari­an­ta de ban­king onli­ne?”. „De ce aș face asta?” „Pen­tru că în acest caz nu va tre­bui să stai o oră aici pen­tru lucruri pre­cum trans­fe­rul unor bani. Poți să-ți faci chiar și cum­pă­ră­tu­ri­le onli­ne. Totul va fi atât de ușor!” Eram atât de încân­tat să‑l ini­țiez în lumea ban­king-ului onli­ne… M‑a între­bat: „Și dacă fac asta, nu tre­bu­ie să ies mai din casă?”. „Exact!”. I‑am spus că până și ali­men­te­le îi pot fi livra­te aca­să și că folo­sind fir­ma Ama­zon poți cum­pă­ra ori­ce în acest mod. 

Răs­pun­sul lui m‑a lăsat mut. El mi‑a spus: „De când am intrat azi în ban­ca asta, am întâl­nit patru din­tre pri­e­te­nii mei și am stat de vor­bă și cu per­so­na­lul care deja mă cunoaș­te foar­te bine. Știi că sunt sin­gur… aceas­ta este com­pa­nia de care am nevo­ie. Îmi pla­ce să mă pre­gă­tesc și să vin la ban­că. Am sufi­cient timp, con­tac­tul uman este cel pe care‑l caut. Acum doi ani, când am fost bol­nav, pro­pri­e­ta­rul maga­zi­nu­lui de unde cum­păr fruc­te a venit să mă vadă și s‑a așe­zat lân­gă patul meu și a plâns. Când mama ta a căzut, în tim­pul plim­bă­rii de dimi­nea­ță, cu mai mult timp în urmă, băca­nul nos­tru a văzut‑o și ime­di­at și‑a luat mași­na și a adus‑o aca­să, pen­tru că știe unde locu­im. Aș avea par­te de acest gen de con­tact uman, dacă totul ar fi onli­ne? De ce aș vrea ca totul să-mi fie livrat la ușă și să ajung să inte­rac­țio­nez doar cu com­pu­te­rul meu? Îmi pla­ce să cunosc per­soa­na cu care am de‑a face, nu doar «vân­ză­to­rul» care-mi pre­zin­tă diver­se pro­du­se și este inte­re­sat doar să mă con­vingă să cum­păr. Con­tac­tul uman cre­ea­ză legă­turi între oameni, cre­ea­ză rela­ții. Ama­zon «livrea­ză» și așa ceva când îți tri­mi­te pache­tul la ușă?”. “Teh­no­lo­gia nu este via­ță. Petre­ce tim­pul cu oame­nii, nu cu apa­ra­te”. (autor anonim).


Man­ga­lia News, 11.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply