Paula Hriscu — Anul discografic 2020, cel mai provocator an al ultimelor decenii [VIDEO]

0
242

În tumul­tul îngri­jo­ră­ri­lor, în zba­te­rea doru­lui de fami­lie și de apro­pi­ați, în golul îmbră­ți­șări­lor, în tea­ma de necu­nos­cut și incer­ti­tu­di­ne, inter­pre­ta Pau­la Hris­cu a cău­tat zâm­be­tul, bucu­ria cân­te­cu­lui popu­lar și emo­ția colin­de­lor româ­nești. Pri­mul an disco­gra­fic, în cel mai pro­vo­ca­tor an al ulti­me­lor dece­nii, 2020, des­chi­de dru­mul mul­tor altor pro­iec­te muzi­ca­le inedite.

Pau­la Hriscu:

Ziua bună, dragilor!
Țin să mul­țu­mesc echi­pei mele pen­tru fru­moa­se­le rea­li­zări de până acum, sun­teți oameni minu­nați, iar Dum­ne­zeu sa ne aibă în paza lui, să putem înde­plini în con­ti­nu­a­re ce ne-am pro­pus. Va mul­țu­mesc vouă, dragi pri­e­te­ni, pen­tru încre­de­rea pe care ați avut‑o în mine, demon­strând asta prin fap­tul că ați fost activi la fie­ca­re pos­ta­re a mea, prin like-uri, fru­moa­se­le comen­ta­rii, ură­ri­le de bine veni­te din sufle­tul dum­ne­a­voas­tră și mili­oa­ne­le de vizu­a­li­zări de pe cana­lul meu de You­Tu­be.

Fiți ală­tu­ri de mine în con­ti­nu­a­re, deo­a­re­ce urmea­ză pro­iec­te și sur­pri­ze fru­moa­se pe care vi le pre­gă­tesc cu drag.
Vă țuc!

MN: Pe Pau­la Hris­cu, moa­ța noas­tră dra­gă, o puteți ascul­ta și aici, pe Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 14.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply