OFIȚER în ARMATA ROMÂNIEICONCURS DE RECRUTARE

0
298

OFIȚER în ARMATA ROMÂNIEI

Locu­ri­le scoa­se la concurs:
🔺 ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR MILITAR – 108 locuri
1. Aca­de­mia For­țe­lor Teres­tre “Nico­lae Băl­ces­cu”, Sibiu (3 ani): 26 de locuri
2. Aca­de­mia For­țe­lor Aerie­ne “Henri Coan­dă”, Bra­șov (3 ani): 9 locuri
3. Aca­de­mia Nava­lă “Mir­cea cel Bătrân”, Con­stan­ța (4 ani): 7 locuri
4. Aca­de­mia Teh­ni­că Mili­ta­ră ”Fer­di­nand I”, Bucu­rești (4 ani): 55 de locuri
5. Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Apă­ra­re „Carol I”, Bucu­rești (3 ani): 11 locuri
6. Aca­de­mia de Poli­ție ”Ale­xan­dru Ioan Cuza”, Bucu­rești, spe­cia­li­za­rea drept: 9 locuri (absol­ven­ții vor fi ofi­țeri în cadrul MApN).
Pen­tru deta­lii supli­men­ta­re acce­sați Pla­nul de șco­la­ri­za­re: https://bit.ly/3rxYtCl
🔵 Ter­men limi­tă pen­tru înscri­e­rea can­di­da­ți­lor: 29.04.2021
🔵 Selec­ția și exa­mi­na­rea medi­ca­lă se vor des­fă­șu­ra după ierar­hi­za­rea can­di­da­ți­lor în urma sus­ți­ne­rii exa­me­nu­lui de admitere.
🔺 ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR CIVIL – 78 de locuri pen­tru MApN
1. Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Carol Davi­la”, Bucu­reşti — prin Insti­tu­tul Medi­co-Mili­tar (5–6 ani): 55 de locuri (45 la medi­ci­nă gene­ra­lă, 4 la medi­ci­nă den­ta­ră, 3 la farmacie)
2. Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă, Far­ma­cie, Ști­in­țe și Teh­no­lo­gie ”Geor­ge Emil Pala­de” din Târ­gu Mureş — prin Insti­tu­tul Medi­co-Mili­tar (5–6 ani): 15 locuri (medi­ci­nă generală)
3. Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești – 8 locuri (4 la psi­ho­lo­gie, 2 la jur­na­lism, 2 la istorie)
🔵 Ter­men limi­tă pen­tru înscri­e­rea can­di­da­ți­lor: 05.03.2021
🔵 Ter­men limi­tă pen­tru selec­ția can­di­da­ți­lor: 09.04.2021
🔵 Ter­men limi­tă pen­tru exa­mi­na­rea medi­ca­lă: 23.04.2021
🔵 Ter­me­ne­le fina­le de întoc­mi­re a dosa­re­lor de can­di­dat se vor sta­bili după ce se vor apro­ba meto­do­lo­gi­i­le de admi­te­re și peri­oa­da admiterii.
🟥CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
🔵 Se pot înscrie ele­vii cla­se­lor a XII‑a și absol­ven­ții de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at, având vâr­sta de cel mult 26 de ani — 24 de ani pen­tru avi­a­ție-navi­ganți — împli­niți în cur­sul anu­lui 2021.
🔵 ATENȚIE! Can­di­da­ții tre­bu­ie să nu fi par­curs, în între­gi­me sau par­ți­al, un pro­gram de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță cu finan­ța­re de la buge­tul de stat, iar în cazul în care au par­curs un ast­fel de pro­gram de stu­dii, să men­țio­ne­ze în cere­rea de înscri­e­re des­pre aceas­ta, urmând ca până la data înma­tri­cu­lă­rii să facă dova­da că au achitat/achită con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor de șco­la­ri­za­re de care au bene­fi­ci­at ante­ri­or cu finan­ța­re de la buge­tul de stat.
🟥 Pen­tru ÎNSCRIERE în vede­rea par­cur­ge­rii pro­ce­su­lui de selec­ție și admi­te­re, tre­bu­ie să con­tac­tați biro­ul infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tru­lui mili­tar de care apar­ți­neți cu domi­ci­li­ul și să com­ple­tați o fișă de con­tact cu date­le de iden­ti­fi­ca­re și opțiu­ni­le pri­vind carie­ra militară.
(Fișa de con­tact va fi com­ple­ta­tă de părinți/tutori pen­tru can­di­da­ții minori.)
Fișa de con­tact se obține direct de la sedi­ul biro­u­lui infor­ma­re-recru­ta­re sau on-line, și se com­ple­tea­ză con­form indi­ca­ți­i­lor per­so­na­lu­lui recrutor.
Între­bați per­so­na­lul recr­u­tor cum tre­bu­ie să pro­ce­dați și ce docu­men­te tre­bu­ie să trimiteți.
Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le aici: https://bit.ly/3tU6ynb și aici: https://bit.ly/3jLG3vq (în func­ție de domiciliu).
Nu uitați că vă puteți înscrie și onli­ne. Între­bați per­so­na­lul recr­u­tor cum tre­bu­ie să pro­ce­dați, ce docu­men­te tre­bu­ie să tri­mi­teți și la ce adre­să de e‑mail.
🟥 SELECȚIA
🔵 Selec­ția apti­tu­di­na­lă gene­ra­lă con­stă în parcurgerea:
- pro­be­lor psi­ho­lo­gi­ce: test de apti­tu­dini și de personalitate;
- pro­be fizi­ce (eva­lu­a­rea capa­ci­tă­ții motri­ce): tra­seu uti­li­tar-apli­ca­tiv, cu bare­mul 1 min și 45 sec. și aler­ga­re pe dis­tan­ța de 2000 m, cu bare­mul de 9 min. și 45 sec.;
- inter­viu de eva­lu­a­re fina­lă (pen­tru orien­ta­rea voca­țio­na­lă a candidaților).
Cen­tre­le zona­le de selec­ție și orien­ta­re se află la Brea­za, Alba Iulia, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc și Constanța.
🔵 Pen­tru anu­mi­te arme și spe­cia­li­tăți mili­ta­re, can­di­da­ții decla­rați ”Admis” la selec­ția apti­tu­di­na­lă gene­ra­lă și la exa­mi­na­rea medi­ca­lă, vor par­cur­ge pro­be supli­men­ta­re medi­ca­le și/sau psi­ho­lo­gi­ce, astfel:
- can­di­da­ții pen­tru locu­ri­le care pre­su­pun des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor aero­nau­ti­ce mili­ta­re — la Insti­tu­tul Națio­nal de Medi­ci­nă Aero­nau­ti­că și Spa­ți­a­lă din București;
- can­di­da­ții pen­tru mari­nă — la Cen­trul de Medi­ci­nă Nava­lă din Constanța.
🟥 Peri­oa­da de întoc­mi­re a dosa­re­lor de can­di­dat se va sta­bili după ce se vor apro­ba meto­do­lo­gi­i­le de admi­te­re și peri­oa­da admiterii.
🟥 Metodologiile/regulamentele de admi­te­re, inclu­siv tema­ti­ca și bibli­o­gra­fia pen­tru exa­me­nul de admi­te­re, se publi­că pe site-uri­le insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ mili­tar și civil, pe măsu­ră ce sunt apro­ba­te, iar ulte­ri­or pot fi con­sul­ta­te și la biro­u­ri­le informare-recrutare.
🟥 Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, con­si­li­e­re și ÎNSCRIERE, adre­sați-vă la biro­u­ri­le infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tre­lor mili­ta­re jude­țe­ne și de sec­tor de care apar­ți­neți cu domiciliul.
Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le aici: https://bit.ly/3tU6ynb și aici: https://bit.ly/3jLG3vq (în func­ție de județ/sector).
Foto: MApN — Cori­na Ciobanu.

MangaliaNews,16.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply