O țară ca afară, cu Mihai Lehene! La Arca TV, spectacolul excelenței românești continuă [VIDEO]

0
200

Spectacolul excelenței românești continuă, la Arca TV!

Vrem o țară ca afa­ră? Vă invi­tăm să‑i urmă­riți pe româ­nii care vor fi invi­tați într‑o emi­siu­ne-eve­ni­ment, mode­ra­tă de Mihai Lehe­ne, pre­șe­din­te­le RUF — Roma­nian Uni­ted Fund și de la care, cu sigu­ran­ță, toți avem de învățat!

O țară ca afa­ră” debu­tea­ză cu Alin Ușe­riu și pro­iec­te­le pe care le des­fă­șoa­ră în Româ­nia. Tășu­lea­sa Soci­al și Via Transil­va­ni­ca sunt un exem­plu pen­tru toa­te aso­ci­a­ți­i­le sau fun­da­ți­i­le non pro­fit sau cele impli­ca­te în dezvol­ta­re de pro­iec­te, ini­ția­ti­ve uma­ni­ta­re sau soci­a­le. Cum poa­te dias­po­ra să aju­te Româ­nia? Așa cum spu­ne Alin în emi­siu­ne, cel mai mare păcat pe care poți să îl faci este să nu faci!

O poves­te de suc­ces a româ­ni­lor, indi­fe­rent unde sunt pe glob, o poves­te care, spe­răm, va inspi­ra și va reu­și să devi­nă un exem­plu de cola­bo­ra­re și par­te­ne­ri­at între româ­nii de pretutindeni! 

Nu lip­si de la O țară ca afa­ră, o emi­siu­ne pre­zen­ta­tă de Mihai Lehe­ne, sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie, de la ora 20.00, ora României!

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim rea­li­za­to­ru­lui Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 19.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply