Misiunile jandarmilor din cadrul IJJ Constanţa în săptămâna 01–07 februarie 

0
128

Pes­te 100 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au fost zil­nic la dato­rie în peri­oa­da 01 — 07 febru­a­rie  a.c., acționând  în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni,  pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau con­tra­ven­țio­na­lă, dar şi pen­tru veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­ven­ti­ve dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi în actu­a­lul con­text epidemiologic.

Tot­o­da­tă, în acest sfârşit de săp­tămâ­nă, jan­dar­mii con­stăn­țeni au des­fă­șu­rat acțiuni de veri­fi­ca­re a res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­ven­ti­ve pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța, în zone aglo­me­ra­te, pie­țe și târ­guri agroa­li­men­ta­re,  gări și sta­ții de trans­port în comun din zona de competență.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în aceas­tă peri­oa­dă, au fost apli­ca­te 282 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 53000 lei, cele mai mul­te pen­tru neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi în vede­rea pre­ve­ni­rii răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov‑2, dar şi pen­tru adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări cu acte de vio­len­ță, refu­zul de a fur­ni­za date pen­tru sta­bi­li­rea iden­ti­tă­ţii, tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce, con­sum de alco­ol în locuri publi­ce, lăsa­rea în liber­ta­te ori fără supra­ve­ghe­re a ani­ma­le­lor care pot pre­zen­ta pericol.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă au mai fost exe­cu­ta­te 70 misiuni pen­tru pune­rea în apli­ca­re a unor man­da­te de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te şi 7 misiuni ală­tu­ri de lucră­to­rii Găr­zii de Coastă.

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi zil­nic şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la cele 38 de obiec­ti­ve din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi în zona Spi­ta­lu­lui Modu­lar-Sta­dion Portul.

Tot­o­da­tă, oame­nii legii au asi­gu­rat şi pro­te­cţia trans­por­tu­ri­lor de vac­cin împo­tri­va COVID 19, în judeţul Constanţa.

Reco­man­dăm cetă­ţe­ni­lor să păs­tre­ze dis­tan­ța­rea fizi­că, să poar­te mas­că de pro­tec­ție, să res­pec­te modul de orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor, să evi­te locu­ri­le aglo­me­ra­te și să nu se expu­nă la ris­curi, rea­min­tind că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112 sau prin sesi­za­rea mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când situ­a­ţia o impune.

Exem­plu: Amen­dat de jan­darmi pen­tru că şi‑a lăsat câi­ne­le nesupravegheat.

Dumi­ni­că, 07 febru­a­rie a.c., în jurul orei 16.30, un echi­paj de jan­dar­me­rie din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța, a obser­vant un câi­ne apa­rţinând rasei Pitbu­ll care era nesu­pra­ve­ghe­at şi lătra la tre­că­tori, în zona Pieţei Ovidiu.

Jan­dar­mii l‑au iden­ti­fi­cat în scurt timp pe pro­pri­e­ta­rul câi­ne­lui, aceas­ta nepu­tând expli­ca cum ani­ma­lul a ieşit din cur­tea casei în loc public, fără a avea bot­ni­ţă şi fără a fi ţinut în lesă, aşa cum pre­ve­de legi­sla­ţia spe­ci­fi­că. Având în vede­re că prin fap­ta sa pro­pri­e­ta­rul câi­ne­lui a cre­at o sta­re de  peri­col pen­tru tre­că­tori,  jan­dar­mii l‑au san­cţio­nat cu amen­dă con­tra­venţio­na­lă în cuan­tum de 300 lei, pen­tru lăsa­rea în liber­ta­te ori fără supra­ve­ghe­re a animalelor.


Man­ga­lia News, 09.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply