Ministrul Dezvoltării anunță o serie de investiții la Mangalia, Limanu, Techirghiol, Cumpăna și Cernavodă

0
462

Ministrul Dezvoltării anunță o serie de investiții la Mangalia, Limanu, Techirghiol, Cumpăna și Cernavodă.

Cse­ke Atti­la, minis­trul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, s‑a aflat, vineri, 29 ianu­a­rie a.c., la Con­stan­ța, într‑o vizi­tă pen­tru a urmări sta­di­ul lucră­ri­lor ce se efec­tu­ea­ză la nive­lul Cazi­no­u­lui dar și ale Sălii Polivalente.

În cadrul aces­tei vizi­te, minis­trul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, Cse­ke Atti­la a mai vor­bit și des­pre o serie de inves­ti­ții ce se vor rea­li­za în jude­țul Con­stan­ța, în câte­va uni­tăți admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le, cum ar fi Man­ga­lia, Cer­na­vo­dă, Lima­nu, Techir­ghi­ol și Cumpăna:

”Este o vor­ba des­pre o serie de inves­ti­ții a căror valoa­re depă­șeș­te 188 de mili­oa­ne de lei, pe lân­gă rea­bi­li­ta­rea Cazi­no­u­lui Con­stan­ța, con­stru­i­rea Sălii Poli­va­len­te, avem o lucra­re de con­stru­i­re de cămin stu­den­țesc lân­gă uni­ve­si­ta­tea Ovi­di­us, cu 167 de locuri, avem rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea a Sana­to­ri­u­lui de la Techir­ghi­ol, fiind în curs de exe­cu­ție. Tot așa o rea­bi­li­ta­re de bise­ri­că, tot laTe­chir­ghi­ol, un Cen­tru Cul­tu­ral pen­tru tine­ret la Cum­pă­na și o sală de sport la Lima­nu, urmând a fi în pro­ce­du­ră de achi­zi­ție publi­că, o bază spor­ti­vă de tip I la Man­ga­lia. La Cer­na­vo­dă tot o sală de sport. Deci este vor­ba des­pre inves­ti­ții impor­tan­te pen­tru acest județ. Le vom urmări ca să le fina­liăm cât mai rapid, dar cel mai impor­tant fina­li­za­rea să fie de cali­ta­te”, a decla­rat minis­trul Dezvo­lă­rii, Cse­ke Atti­la, pen­tru Focus Press.

Lore­da­na MIHAI, FocusPress.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply