MIHAI MATEI, caricaturist — Interviu despre CARICATURĂ și POLITICĂ

0
246

MIHAI MATEI, caricaturist — Interviu despre CARICATURĂ și POLITICĂ.

Cari­ca­turi, foto­tru­ca­je, situ­a­ții para­do­xa­le, haz de necaz, sati­ră soci­a­lă – de toa­te aces­tea și mul­te alte­le se ocu­pă cele­brul și iro­ni­cul cari­ca­tu­rist Mihai Matei. Dese­nea­ză de când se știe, iar pasiu­nea sa pen­tru gra­fi­că s‑a trans­for­mat în cola­bo­rări cu publi­ca­ții cunos­cu­te. De‑a lun­gul tim­pu­lui, artis­tul a publi­cat aproa­pe 100.000 de cari­ca­turi în foar­te mul­te publi­ca­ții prin­tre care Scân­te­ia, Cute­ză­to­rii, Fla­că­ra, Româ­nia Libe­ră sau DC News.

Mihai Matei a acor­dat un inter­viu pen­tru DC News în care a vor­bit des­pre rolul cari­ca­tu­rii și vii­to­rul ei în Româ­nia, des­pre liber­ta­tea de expri­ma­re și des­pre legă­tu­ra din­tre cari­ca­tu­ră și poli­ti­că. Artis­tul ne‑a dez­vă­lu­it că Tra­ian Băsescu este plin de con­ți­nut și savoa­re atunci când vine vor­ba să‑l înfă­ți­șe­ze într‑o caricatură.

DC News: Care este legă­tu­ra din­tre cari­ca­tu­ră și politică?

Mihai Matei: Este exact legă­tu­ra din­tre cari­ca­tu­ră și rea­li­ta­tea. Cari­ca­tu­ra nu face alt­ce­va decât să reflec­te rea­li­ta­tea ușor defor­ma­tă. Cari­ca­tu­ra nu face decât să redea – sub alte for­me – ce se întâm­plă în via­ța politică.

DC News: Aveți 100.000 de cari­ca­turi publi­ca­te. Ce înseam­nă acest număr pen­tru dumneavoastră?

Mihai Matei: Sunt 100.000 de încer­cări de a obține o cari­ca­tu­ră nos­ti­mă. Sunt 100.000 de încer­cări nere­u­și­te. De ce spun asta? Pen­tru că nu știu dacă am reu­șit, dar am încercat.

DC News: Exis­tă vreo per­soa­nă sau vreo temă pe care nu ați “abordat‑o” în caricatură?

Mihai Matei: Nu. Am încer­cat să cari­ca­tu­ri­zez tot ce a ieșit în evi­den­ță. Ce nu a exis­tat pen­tru mine, nu a exis­tat nici pen­tru cari­ca­tu­ra mea.

DC News: S‑a supă­rat vre­un poli­ti­cian pe dum­ne­a­voas­tră din cau­za caricaturilor?

Citiți con­ti­nu­a­rea pe dcnews.ro

MN: Cari­ca­tu­ri­le sem­na­te de umo­ris­tul Mihai Matei și publi­ca­te de Man­ga­lia News, le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 20.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply