Mesajul doamnei Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, cu ocazia aniversării la data de 13 februarie 2021, a zece ani de la declararea Zilei Mondiale a Radioului

0
167

Mesa­jul doam­nei Audrey Azo­u­lay, direc­to­rul gene­ral al UNESCO, cu oca­zia ani­ver­să­rii la data de 13 febru­a­rie 2021, a zece ani de la decla­ra­rea Zilei Mondi­a­le a Radioului:

”În timp ce săr­bă­to­rim cea de‑a zecea ani­ver­sa­re a Zilei Mondi­a­le a Radio-ului, anul tre­cut a evi­den­ți­at măsu­ra în care radi­o­ul, acest mediu tânăr, dezvol­tat acum 110 ani, rămâ­ne esen­ți­al pen­tru soci­e­tă­ți­le noas­tre con­tem­po­ra­ne. Pan­de­mia COVID-19 ne‑a amin­tit de valoa­rea sa adă­u­ga­tă: cu o rată de pene­tra­re de pes­te 75% în țări­le în curs de dezvol­ta­re, radi­o­ul rămâ­ne cel mai acce­si­bil mediu. De ace­ea a fost un instru­ment che­ie pen­tru acțiu­nea noas­tră ca răs­puns la cri­ză. A con­tri­bu­it la sal­va­rea vie­ți­lor, per­mițând trans­mi­te­rea instruc­țiu­ni­lor de sănă­ta­te, acce­si­bi­li­ta­tea infor­ma­ți­i­lor fia­bi­le și com­ba­te­rea dis­cur­su­ri­lor de ură.

UNESCO și‑a valo­ri­fi­cat poten­ți­a­lul pro­du­când mesa­je audio în 56 de lim­bi, ofe­rin­du-le pos­tu­ri­lor de radio din întrea­ga lume pen­tru a con­tra­ca­ra zvo­nu­ri­le fal­se. De ase­me­nea, a per­mis con­ti­nu­i­ta­tea învă­ță­rii pen­tru popu­la­ți­i­le care nu puteau fi atin­se decât prin ast­fel de mijloace.

UNESCO, împre­u­nă cu Coa­li­ția pen­tru Edu­ca­ție Glo­ba­lă, a dezvol­tat ast­fel o pre­da­re efi­cien­tă prin inter­me­di­ul unde­lor radio. De exem­plu, în Repu­bli­ca Demo­cra­tă Con­go, orga­ni­za­ția noas­tră a dezvol­tat și dise­mi­nat con­ți­nut edu­ca­țio­nal pen­tru mai mult de 4 mili­oa­ne de cur­sanți, difu­zat pe pos­tu­ri­le de radio comu­ni­ta­re. Radi­o­ul rămâ­ne ast­fel un mediu esen­ți­al care își demon­strea­ză rezis­ten­ța zil­nic, ală­tu­ri de capa­ci­ta­tea sa de inovație.

În acest secol plin de ima­gini, radi­o­ul ne înso­țeș­te dimi­ne­ți­le și seri­le și reflec­tă gân­du­ri­le unei lumi care tre­bu­ie auzi­te pen­tru a fi înțe­le­se. Oda­tă cu cre­a­rea de pos­turi radio pe inter­net, pod­cast-uri, smar­tpho­ne-uri și noi teh­no­lo­gii, aces­ta înflo­reș­te cu ade­vă­rat în a doua sa tine­re­țe. Aceas­tă zi mondi­a­lă a radi­o­u­lui, cu tema „Lumea nouă, radio nou”, afir­mă rolul cen­tral al radi­o­u­lui, pen­tru azi și mâi­ne, deo­a­re­ce, mai mult ca ori­când, avem nevo­ie de acest mediu uma­nist uni­ver­sal, vec­tor al liber­tă­ții. Fără radio, drep­tul la infor­ma­ție și liber­ta­tea de expri­ma­re și, oda­tă cu aces­tea, liber­tă­ți­le fun­damen­ta­le ar fi slă­bi­te, la fel ca diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă, deo­a­re­ce pos­tu­ri­le de radio comu­ni­ta­re sunt voci­le celor fără voce.

Cu oca­zia aces­tei Zile Mondi­a­le, UNESCO face apel la toa­tă lumea — public, radi­o­di­fu­zori și pro­fe­si­o­niști în dome­ni­ul audi­o­vi­zu­a­lu­lui — să cele­bre­ze radi­o­ul și valo­ri­le sale și să pro­mo­veze infor­ma­ții fia­bi­le ca un bun comun”.


Man­ga­lia News, 13.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply