MENTOR, episodul 1 — Emisiune Arca TV prezentată de Prof. Dr. Florian Colceag, în care discutăm despre ceea ce înseamnă să fii om, un om adevărat

0
293

MENTOR, o emi­siu­ne pre­zen­ta­tă de Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag în care dis­cu­tăm des­pre ceea ce înseam­nă să fii om, un om ade­vă­rat. Ce este un om ade­vă­rat, cât de mult ne-am pier­dut repe­re­le, cum ara­tă pro­fi­lul unui om adevărat?

Scri­em Manu­a­lul de uti­li­za­re a fiin­ței uma­ne. Adu­cem cei mai buni spe­cia­liști în edu­ca­ție, psi­ho­logi, medici și alți pro­fe­si­o­niști pen­tru a vă oferi solu­ții și a reu­și să iden­ti­fi­căm pro­ble­me­le care ne afec­tea­ză pe toți în aceas­tă peri­oa­dă. Cât de mult ni s‑a schim­bat via­ța, cât de mult ne-am obiș­nu­it cu noua “nor­ma­li­ta­te”?

Copi­ii și ado­les­cen­ții sunt cei mai afec­tați de izo­la­rea afec­ti­vă, soci­a­lă și emo­țio­na­lă și depin­de numai de noi să le ofe­rim spri­ji­nul pen­tru a nu exis­ta pro­ble­me majo­re în com­por­ta­men­tul lor, în vii­tor. Cum îl ofe­rim, care sunt solu­ți­i­le? Cu ce se con­frun­tă tine­rii, cum tre­bu­ie să inter­ve­nim în edu­ca­ția lor, cum tre­bu­ie spri­ji­niți și cu ce se con­frun­tă medi­cii în aceas­tă peri­oa­dă pli­nă de frus­trări și pro­ble­me, aflați de la invi­ta­ții D‑lui Pro­fe­sor Flo­ri­an Colceag:

Dr. Andre­ea Oltea­nu, Doc­tor în psi­ho­lo­gia dezvol­tă­rii copi­lu­lui, psi­ho­te­ra­pe­ut – spe­cia­list, psi­ho­log cli­ni­cian spe­cia­list, logo­ped, Preşe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei pen­tru Dezvol­ta­rea Copi­lu­lui şi a Fami­li­ei și

Dl. Pro­fe­sor Dr. Radu Dop, Vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Medi­ca­le Româ­ne, Mem­bru fon­da­tor al Cen­trul de Stu­dii pen­tru Ști­in­țe de Fron­ti­e­ră și al Aso­ci­a­ți­ei de Tele­me­di­ci­nă și apli­ca­ții spa­ți­a­le pen­tru sănă­ta­te, spe­cia­list în „medi­ci­na cri­ti­că”, chi­rurg de excep­tie, cu o carie­ră uni­ver­si­ta­ră și de cer­ce­ta­re în pro­gra­me națio­na­le și internaționale.

O emi­siu­ne cu mul­te răs­pun­suri la între­bă­ri­le și rea­li­tă­ți­le aces­tei peri­oa­de, sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie, la ora 19.00, ora României!

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim rea­li­za­to­ru­lui Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 19.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply