MĂȘTILE SI MĂNUȘILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ – O SURSĂ DE DEȘEURI! | Polaris M Holding

0
162

COVID-19 a schim­bat fun­damen­tal modul în care comu­ni­căm, învă­țăm, ne întâl­nim și des­fă­șu­răm afa­ceri. Uti­li­za­rea măș­ti­lor de uni­că folo­sin­ță și a mănu­și­lor din latex, a deve­nit o par­te obiș­nu­i­tă a vie­ții, nece­sa­ră pen­tru a aju­ta la con­tro­lul răs­pân­di­rii viru­su­lui. Dar oda­tă cu pro­tec­ția, a apă­rut și creș­te­rea la nivel mondi­al a deșe­u­ri­lor de măști arun­ca­te, mănuși și șer­vețe­le dez­in­fec­tan­te în străzi, par­curi și parcări.

Coș de gunoi sau reciclare?

Măș­ti­le chi­rur­gi­ca­le și mănu­și­le din latex sau nitril nu se pot reci­cla în insta­la­ți­i­le loca­le de reci­cla­re. Aces­te arti­co­le tre­bu­ie arun­ca­te în mod cores­pun­ză­tor la coșul de gunoi, NU pla­sa­te în reci­pien­tul de reci­cla­re. Atunci când sunt pla­sa­te în flu­xul de reci­cla­re, pre­zin­tă un risc pen­tru sănă­ta­tea lucră­to­ri­lor aflați la ban­da de sor­ta­re a deșeurilor.

Nu aruncați sub nicio formă măștile și mănușile împreună cu deșeurile reciclabile sau în spații neamenajate (pe jos sau în natură)!

Reco­man­da­rea gene­ra­lă este să le colec­tăm aca­să în con­di­ții dife­ri­te de cele în care strân­gem guno­i­ul mena­jer. Mănu­și­le și măș­ti­le (dar și șer­vețe­le­le folo­si­te și alte deșe­uri gene­ra­te de dez­in­fec­ta­rea locu­in­ței) tre­bu­ie strân­se sepa­rat în pungi sigi­la­te și depo­zi­ta­te până la umple­re într-un spa­țiu aeri­sit (cur­te, bal­con) pen­tru câte­va zile, îna­in­te de a fi arun­ca­te. În cazul in care aces­tea au fost con­ta­mi­na­te, viru­sul va deve­ni inac­tiv, iar dese­u­ri­le nu mai pre­zin­ta peri­col la manipulare.


Man­ga­lia News, 20.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply