MANGALIA STREET ART FESTIVAL — Pledoarie pentru ARTA URBANA de calitate!

0
624

MANGALIA STREET ART FESTIVAL, este o idee pro­mo­va­tă de noi anii ante­ri­ori, pe care o rea­du­cem în aten­ția dum­ne­a­voas­tră și de astă dată. Ar fi vor­ba des­pre un Fes­ti­val națio­nal sau / și inter­națio­nal, la care să invi­tăm să par­ti­ci­pe artiști renu­miți, sau stu­denți din anii ter­mi­nali ai Facul­tă­ți­lor de Arte și Arhi­tec­tu­ră din Con­stan­ța sau din alte ora­șe, care să înfru­mu­se­țe­ze, să deco­re­ze pere­ții blo­cu­ri­lor și insti­tu­ți­i­lor din oraș pre­cum și fale­ze­le din sudul lito­ra­lu­lui, așa cum pro­ce­dea­ză alte municipalități. 

Artiș­ti­lor li se pot pune la dis­po­zi­ție supra­fe­țe­le ver­ti­ca­le de pe fale­ză, să le împo­do­beas­că pe aces­tea cu com­po­zi­ții plas­ti­ce de valoa­re, care să atra­gă, an de an, tot mai mulți turiști și alți artiști recu­nos­cuți pe plan națio­nal și internațional…
Lucră­ri­le ar putea fi rea­li­za­te în teh­nici rezis­ten­te la intem­pe­rii — vop­se­le acri­li­ce sau ulei / lacuri colo­ra­te, pe supra­fe­țe­le cură­ța­te, repa­ra­te și pre­pa­ra­te cu un fond gri, neu­tru. Ar putea exis­ta un Regu­la­ment al Fes­ti­va­lu­lui, dis­cu­tat, buge­tat și apro­bat în Con­si­li­ul Local, iar teme­le ar putea fi pro­pu­se, iar pro­iec­te­le / draf­tu­ri­le lucră­ri­lor, selec­ta­te de un juriu local de spe­cia­liști și de repre­zen­tanți ai Pri­mă­ri­ei, prin Direc­ția Cul­tu­ră și Sport. Citiți aici seri­a­lul nos­tru cu arti­co­le pe aceas­tă temă: mangalianews.ro/s=Mangalia+Street+Art+Festival.

NB: Sibi­ul are de mult un ase­me­nea Fes­ti­val per­ma­nent — Sibiu Inter­na­tio­nal Stre­et ART Fes­ti­val, prin inter­me­di­ul căru­ia muni­ci­pa­li­ta­tea a reu­șit să deco­re­ze nume­roa­se clă­diri și spa­ții libe­re din oraș. (vezi: Sibiu­In­ter­na­tio­nalS­tre­e­tART­Fes­ti­val).

2. Pri­viți aici, ce înseam­nă să se impli­ce tineri artiști plas­tici, tineri arhi­tecți și să rea­li­ze­ze lucrări valo­roa­se de Artă urba­nă — Artă alter­na­ti­vă. Este vor­ba de Fir­st #stre­e­tart Fes­ti­val in Bucha­rest

Deta­lii, pe Outli­ne­Stre­e­tart­Fes­ti­val.

3. Oare nu putem face și noi ceva fru­mos, este­tic, aici, la ”Marea cea Mare”? Am scă­pa, tot­o­da­tă, de kit­sch-uri­le care van­da­li­zea­ză  acum ora­șul și faleza…

Am inti­tu­lat edi­to­ri­a­lul de azi: MANGALIA INTERNATIONAL STREET ART FESTIVAL — Ple­doa­rie pen­tru ARTA URBANĂ de cali­ta­te” cu spe­ran­ța că, de data aceas­ta, ape­lul nos­tru va găsi ecou în ini­mi­le, în pri­vi­ri­le și în acțiu­ni­le fac­to­ri­lor de deci­zie din Man­ga­lia și, pe măsu­ra posi­bi­li­tă­ți­lor, măcar să înce­pem deru­la­rea unui ase­me­nea pro­iect și la Mangalia.


Man­ga­lia News, 14.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply