Mangalia News descrisă de Victor Ravini — ”Lucrător în redacția Ord&Bild, corabia amiral a culturii din Suedia și din Țările Scandinave, cu deformație profesională de cârtitor veșnic nemulțumit la orice văd”

0
289

Mangalia News descrisă de Victor Ravini — ”Lucrător în redacția Ord&Bild, corabia amiral a culturii din Suedia și din Țările Scandinave, cu deformație profesională de cârtitor veșnic nemulțumit la orice văd”.

De la pri­ma vede­re, Man­ga­lia News e cu totul alt­ce­va decât… ori­ce alt­ce­va. Îna­in­te de a ale­ge cu ce să încep să citesc, m‑am delec­tat admi­rând aspec­tul gra­fic-artis­tic. Asta din cau­ză că eu am lucrat în redac­ția Ord&Bild, cora­bia ami­ral a cul­tu­rii din Sue­dia și din Țări­le Scan­di­na­ve, așa că am căpă­tat o defor­ma­ție pro­fe­sio­na­lă, de câr­ti­tor veș­nic nemul­țu­mit, la ori­ce văd. Nu toți gra­fi­cie­nii altor site-uri sunt și teh­ni­cieni și tot­o­da­tă artiști gra­fici, cum văd că a avut noro­cul să găseas­că redac­ția MN. Asta e o mese­rie grea, care nu se înva­ță jucând arși­ce și nu poa­te fi lăsa­tă pe mâna ori­cui, care bate cla­pe­le în mare viteză. 

Par­că văd gra­fi­cia­nul de la MN făcând pau­ze de gân­di­re, cu sta­ca­na de cafea în mână. Pre­zen­ta­rea artis­ti­că e bine gân­di­tă, cla­ră, aeri­si­tă, echi­li­bra­tă și armo­ni­oa­să. Expu­ne­re judi­cios pro­por­țio­na­tă între ima­gini, titluri, tex­te enun­ți­a­ti­ve sau spa­ții albe, cu un bun balans de culori, și alea aran­ja­te cum numai pic­to­rii știu să pla­se­ze culo­ri­le. Fon­tu­ri­le sanse­ri­fe sunt pro­fe­sio­nal ale­se, spa­ți­i­le din­tre rân­duri și ker­ning-ul sunt potri­vi­te cum scrie în manu­a­le­le de tipo­gra­fie, ast­fel că lec­tu­ra este como­dă, odih­ni­toa­re pen­tru ochi. Tex­te­le îmbie la lec­tu­ră chiar și un oche­la­rist ca mine.

Rubri­ci­le din bara cu meni­ul sunt vari­a­te și cuprind o pale­tă lar­gă de dome­nii, adre­sa­tă unei mul­ti­tu­dini de citi­tori cu inte­re­se dife­ri­te. Con­ți­nu­tul fie­că­rei rubrici poa­te fi vizu­a­li­zat ușor, ale­ge­rea unui titlu sau altul, unul mai inte­re­sant decât altul, nu e ușoa­ră și nici nu tre­bu­ie să fie ușoa­ră. Se poa­te tre­ce rapid de la un text la altul, iar răs­pla­ta e gra­ti­fi­an­tă, bene­fi­că. Citi­to­rul rămâ­ne cu ceva, nu a citit degea­ba. MN ofe­ră o fres­că pano­ra­mi­că a ceea ce se mai întâm­plă prin țară și în diaspora.

Cola­bo­ra­rea cu redac­ția MN, mai exact cu Dom­nul Pro­fe­sor Tra­ian Lupu, este flui­dă, pe ace­eași lun­gi­me de undă. Cum s‑o putea aco­mo­da și potri­vi cu atâ­tea lun­gimi de undă dife­ri­te, cum desi­gur că au dife­ri­ții cola­bo­ra­tori ai zia­ru­lui, nu toți la fel de aco­mo­da­bili? Îmi răs­pun­de prompt și cu cla­ri­ta­te. Nu rămân cu dubii, cum mi se întâm­plă une­ori, cu alte oca­zii, altundeva.

Dom­nul Pro­fe­sor Tra­ian Lupu are cri­te­rii valori­ce și mora­le pen­tru a acor­da cu com­pe­ten­ță pro­fe­sio­na­lă Diplo­me de Exce­len­ță auto­ri­lor, fidelizându‑i ast­fel și ale­ge tex­te cu care fide­li­zea­ză citi­to­rii. Zia­rul MN e o sală de con­fe­rin­țe și o sală de lectură.

Ce pro­iec­te am?

1. Să con­ti­nui epi­soa­de­le din roma­nul „Cras­ta­ve­ția” care e gata, dar nu mă îndur să îl dau la vreo edi­tu­ră, pen­tru că îmi pla­ce să îl mai piep­tăn. Nimic nu îmi pla­ce mai mult, decât să mă re-citesc pe mine însumi. Da, Cras­ta­ve­ția — ca să rimeze cu Vene­ția și Elve­ția – con­ți­ne întâm­plări ade­vă­ra­te, de nu știe citi­to­rul dacă tre­bu­ie să se îngro­zeas­că sau să râdă. Depin­de, dacă citeș­te noap­tea sau ziua.

2. Să con­ti­nui cu epi­soa­de­le pen­tru car­tea „Sala de lec­tu­ră”, în care pre­zint cita­te din mari savanți sau gân­di­tori occi­den­tali, care m‑au aju­tat să înțe­leg mai bine une­le feno­me­ne de cul­tu­ră din țara noas­tră, cu comen­ta­ri­i­le mele ultra-subiec­ti­ve, lega­te de ceea ce ne inte­re­sea­ză pe noi româ­nii. Trag spu­za lor pe tur­ta noastră.

3. Să con­ti­nui cu scri­sul amin­ti­ri­lor haz­lii, din ce am tră­it în țară sau în afa­ra țării.

4. Să con­ti­nui cu ese­uri meni­te să repu­nă Mio­ri­ța pe pie­des­ta­lul pe care au pus‑o tra­du­că­to­rii și comen­ta­to­rii stră­ini, încă de pe vre­mea lui Alec­san­dri, și de unde au trântit‑o în noroi, ai noș­tri ca brazii.

Ce aștep­tări am de la MN? Să con­ti­nue tot așa.

Feli­ci­tări și urări de bine, de sănă­ta­te și pros­pe­ri­ta­te, atât între­gii redac­ții, cât și cola­bo­ra­to­ri­lor și cititorilor.

Vic­tor Ravini,
Inter­na­tio­nal Cer­ti­fi­ed Coach,
Mas­ter of Arts in Reli­gi­o­us Studies,
Mas­ter of Arts in Philology.
La Gran­de-Mot­te, Fran­ța, febru­a­rie, 2021.


Maes­tre drag, ne-ați acor­dat Doc­to­ra­tul!!! 🙂
Admi­ra­bi­lă ana­li­ză, splen­di­dă ”așe­za­re în pagi­nă” a gân­du­ri­lor unui fin obser­va­tor, devoa­la­re a tutu­ror ”sinap­se­lor” nece­sa­re unui por­tal onli­ne de cali­ta­te, care poa­te fi atât de efe­mer…, el nefi­ind cio­plit în pia­tră… Dar, așa cum Mio­ri­ța noas­tră a fost trans­mi­să prin viu grai, vom reu­și și noi, împre­u­nă cu Dum­ne­a­voas­tră, urmân­du-vă exem­plul, să trans­mi­tem în con­ti­nu­a­re, ceea ce încer­căm să punem în valoa­re: Fru­mo­sul artis­tic, Ade­vă­rul, Cul­tu­ra și Arta româ­neas­că auten­ti­că. Vom con­ti­nua cu mare drag, publi­ca­rea mate­ri­a­le­lor pe care ni le încre­din­țați cu gene­ro­zi­ta­te.
Cal­de mul­țu­mi­ri și urări sin­ce­re de sănă­ta­te, mult noroc și nenu­mă­ra­te bucurii!
Tra­ian Lupu,
Seni­or Editor,
Coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.


Vic­tor Ravini, Cer­ce­tă­tor din Gră­di­na Mai­cii Dom­nu­lui”. A absol­vit: Uni­ver­si­ta­tea din Timi­șoa­ra, facul­ta­tea de Filo­lo­gie, sec­ția de Româ­nă, prin­ci­pal și Ger­ma­nă, secun­dar. Uni­ver­si­ta­tea din Göte­borg, facul­ta­tea de Ști­in­ța Reli­gi­i­lor. Uni­ver­si­ta­tea Scan­di­na­vă de Mana­ge­ment (Skan­di­na­vis­ka Ledar­hö­gs­ko­lan). Acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă: Pro­fe­sor de româ­nă într-un sat maghiar din raio­nul Sf. Ghe­or­ghe, regiu­nea Bra­șov, apoi la o școa­lă pro­fe­sio­na­lă din Bra­șov. Tra­du­că­tor poli­glot la Auto­trac­tor-Dacia Bra­șov. Tra­du­că­tor la Uni­ver­sal­trac­tor Bucu­rești. Tra­du­că­tor pe șan­ti­e­re­le româ­nești din stră­i­nă­ta­te, tri­mis de către Vul­can Bucu­rești. Pro­fe­sor de ger­ma­nă la Școa­la ger­ma­nă din Göte­borg, de fran­ce­ză și engle­ză la alte școli. Pro­fe­sor de lite­ra­tu­ră sue­de­ză și isto­rie la lice­ul din Alin­gsås, la sec­ția uma­nis­tă. A pre­dat des­pre valo­ri­le eti­ce și mora­le din sis­te­mul sue­dez de învă­țământ, la facul­ta­tea de peda­go­gie de la Uni­ver­si­ta­tea din Borås. A scris arti­co­le de peda­go­gie în publi­ca­ții uni­ver­si­ta­re și de spe­cia­li­ta­te din Sue­dia. A lucrat în redac­ția revis­tei de lite­ra­tu­ră și filo­zo­fie Ord&Bild. A scris în sue­de­ză cărți și arti­co­le în coti­die­ne. Este mem­bru al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Sue­dia. Via­ța per­so­na­lă: La pen­sie, s‑a sta­bi­lit în Fran­ța. Con­ti­nu­ie să deți­nă o func­ție remu­ne­ra­tă la Cen­trul Scri­i­to­ri­lor din Ves­tul Sue­di­ei (För­fat­tar­cen­trum Väst). Are o fii­că pe care a crescut‑o sin­gur. Este Maî­tre de con­féren­ce la Sor­bo­n­ne în Paris și redac­tor șef, cu sala­riu, la revis­ta tipă­ri­tă Palet­ten din Göte­borg, cri­tic lite­rar, cri­tic de artă, autoa­re de cărți și comi­sar de expo­zi­ții de artă”.


Man­ga­lia News, Marți, 23 febru­a­rie 2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply