Lucian Ciuchiță — Vom lansa Citadela scriitorilor, o emisiune TV despre literatură şi autori. Impreună, vom redescoperi minunata lume a cărţilor!

0
299

Lucian Ciuchiță — Vom lansa Citadela scriitorilor, o emisiune TV despre literatură şi autori. Impreună, vom redescoperi minunata lume a cărţilor!

Pes­te două săp­tămâni, prin bună­vo­inţa unor oameni care iubesc arta şi lite­ra­tu­ra, se va lan­sa o emi­siu­ne de cul­tu­ră dedi­ca­tă scri­i­to­ri­lor şi, mai ales, cărţi­lor valoroase.
O ves­te bună care ar tre­bui să bucu­re în ega­lă măsu­ră pe scri­i­tori, edi­turi şi citi­tori. O emi­siu­ne de tele­vi­ziu­ne spe­cial con­ce­pu­tă pen­tru a pro­mo­va lite­ra­tu­ra de cali­ta­te, o com­bi­na­ţie reu­şi­tă între lite­ra­tu­ra de ieri şi cea de azi, unde scri­i­tori auten­tici îşi vor impru­mu­ta ide­i­le şi pana, ca un arc pes­te timp, un dia­log al auto­ri­lor, o masă rot­un­dă cu lite­ra­tori atât din ţară, cât şi din stră­i­nă­ta­te, o stră­lu­ci­tă ilus­tra­re a geni­u­lui cre­a­tor în lite­ra­tu­ra autoh­to­nă şi uni­ver­sa­lă, dar şi evo­ca­rea unor intâm­plări amu­zan­te din via­ţa lor şi, în mod spe­cial, pagini de lite­ra­tu­ră pură, toa­te la un loc într‑o minu­na­tă întâl­ni­re săptămânală. 

O pică­tu­ră de esenţă tare, cu aro­me spi­ri­tu­a­le, care se va pre­lin­ge într-un vas opac în care, până mai ieri, se adu­na­se­ră doar stropi ai com­pro­mi­su­lui actu­al… Un far apă­rut pe ţăr­mul aştep­tă­ri­lor pri­ma­re, care va lumi­na prin cea­ţa vre­mu­ri­lor, atât pen­tru cre­a­ţi­i­le rătă­ci­te într-un ocean al igno­ranţei, cât şi pen­tru teme­ra­rii care au por­nit pe dru­mul scri­su­lui, în cău­tă­ri­le lor existenţiale.

Nu va fi o emi­siu­ne pen­tru eli­te inte­lec­tu­a­le, cu sigu­ranţă se va adre­sa unui public larg, iubi­tor de fru­mos şi armo­nie, celor pasio­na­ţi de lec­tu­ră, care aşteap­tă cu nerăb­da­re reco­man­da­rea unor cărţi bune, să împăr­tă­şeas­că savoa­rea lec­tu­rii pri­e­te­ni­lor de suflet… Sunt acei citi­tori care îşi doresc să afle din gura scri­i­to­ri­lor, care sunt ingre­dien­te­le nece­sa­re în ela­bo­ra­rea unei ope­re literare… 

Cărţi­le nu sunt o sim­plă „mar­fă”, sunt oglin­di­rea sufle­tu­lui şi meri­tă res­pec­tul cuve­nit. Impre­u­nă vom redes­co­peri minu­na­ta lume a cărţilor!

Cita­de­la scri­i­to­ri­lor — des­pre lite­ra­tu­ră şi autori!

Rea­li­za­tor, Lucian Ciu­chi­ţă.


MN: Lucian Ciu­chi­ță, poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că, la ASE Bucuresti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Româ­nia, iar în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film. 

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je și sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege și fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici în cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă. 

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Română.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist contemporan. 

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea cititorilor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­riș­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”…, “Cer­cul Negru”.

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gaudeamus. 

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel București.

7 ianu­a­rie 2021: ”Iată că a văzut lumi­na tipa­ru­lui pri­ma car­te din acest an, de la edi­tu­ra Ecou Transil­van, inti­tu­la­tă ”POVEȘTI DE IUBIRE ÎN VREMURI DE RĂZBOI”, avându‑l ca autor pe cunos­cu­tul scri­i­tor Lucian Ciu­chi­ță. O car­te care meri­tă citi­tă. Îl feli­cit pe auto­rul căr­ții, pen­tru acest roman reu­șit, dar și pen­tru toa­te căr­ți­le pe care le‑a publi­cat până acum”. (Far­cas Nadia).

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st, rea­li­za­tor de emi­siuni TV și sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply