La Spitalul din Mangalia scade numărul pacienților diagnosticați cu COVID

1
431

La Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se înre­gis­trea­ză o redu­ce­re a numă­ru­lui de pacienți infec­tați cu coro­na­vi­rus, după debu­tul cam­pa­niei de vac­ci­na­re. Repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei au decla­rat că, față de peri­oa­da ulti­mu­lui tri­mes­tru din anul tre­cut, în pri­me­le luni ale anu­lui în curs, rata inci­den­ței cazu­ri­lor de COVID-19 a scă­zut aproa­pe la jumătate. 

”Con­sta­tăm cu bucu­rie și încre­de­re că pro­ce­sul de vac­ci­na­re are bene­fi­cii atât pen­tru cadre­le medi­ca­le, cât și pen­tru popu­la­ție. De când a înce­put cam­pa­nia de vac­ci­na­re în rân­dul cadre­lor medi­ca­le din loca­li­ta­tea noas­tră, am con­sta­tat o scă­de­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a numă­ru­lui de cazuri. La nive­lul uni­tă­ții sani­ta­re din Man­ga­lia, se înre­gis­trea­ză o dimi­nu­a­re a numă­ru­lui pacien­ți­lor dia­gnos­ti­cați cu COVID-19. Dacă în ulti­me­le luni ale anu­lui tre­cut aveam toa­te cele 120 de paturi ocu­pa­te cu pacienți bol­navi de COVID-19, în pre­zent avem 60–70 de paturi ocu­pa­te”, a decla­rat mana­ge­rul uni­tă­ții medi­ca­le, Ali­na Dan. 

Ea a sub­li­ni­at că dota­rea sec­ți­ei de Tera­pie Inten­si­vă cu ven­ti­la­toa­re este de un real folos pacien­ți­lor aflați în sta­re cri­ti­că sau gra­vă. ”Am fina­li­zat lucră­ri­le la rețea­ua de oxi­gen de la ATI, ast­fel încât sec­ția func­țio­nea­ză la para­me­tri optimi, cu toa­te cele 9 paturi dota­te cu ven­ti­la­toa­re”, a mai pre­ci­zat mana­ge­rul insti­tu­ți­ei spitalicești.


Man­ga­lia News, 18.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. sca­de pe dra­cu! ne ali­men­tea­za con­stan­ta in per­ma­nen­ta. uitati-va cate cazuri sunt la mare­le spi­tal modu­lar si cati la noi. Ne‑a halit bale­na. Sun­tem spi­tal de pan­de­mie forever.

Leave a Reply