La Limanu, de luni, preșcolarii, elevii claselor primare și elevii de clasa a VIII‑a vor reveni în bănci, conform scenariului galben

0
316

Dragi elevi,
Sti­mați părinți,
Con­form Ordi­nu­lui comun nr. 3.235/93/2021, pen­tru apro­ba­rea măsu­ri­lor de orga­ni­za­re a acti­vi­tă­ții în cadrul unităților/instituțiilor de învă­țământ în con­di­ții de sigu­ran­ță epi­de­mi­o­lo­gi­că, pen­tru pre­ve­ni­rea îmbol­nă­vi­ri­lor cu viru­sul SARS-CoV‑2, emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI si MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, publi­cat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 febru­a­rie 2021, la Lima­nu, școa­la va înce­pe luni, 08.02.2021, în SCENARIUL 2 — GALBEN.

În acest sens, pre­ș­co­la­rii, ele­vii cla­se­lor pri­ma­re și ele­vii de cla­sa a VIII a vor reve­ni în băn­ci­le șco­lii, în urmă­toa­re­le condiții:
- intrări dis­tinc­te în toa­te loca­ți­i­le con­form ora­ru­lui sta­bi­lit anterior,
- tra­see de intra­re și ieși­re mar­ca­te corepunzător,
- mate­ri­a­le sani­ta­re care aco­pe­ră nevo­i­le șco­lii pe o peri­oa­dă de cel puțin 3 luni de zile,
- gru­puri sani­ta­re dota­te corespunzător,
- mate­ri­a­le de infor­ma­re pen­tru elevi și vizi­ta­tori afi­șa­te la locuri vizibile,
-lampi care dez­in­fec­tea­za si ste­ri­li­zea­za aerul si supra­fe­te­le în spa­ti­i­le șco­lii si gradinitei,
-spa­ți­i­le din cadrul insti­tu­ți­ei sco­la­re si spa­ti­i­le de joa­că au fost dez­in­fec­ta­te de o fir­ma de specialitate,
- bănci dis­tan­ța­te corespunzător,
-apa­ra­tu­ra si logis­ti­ca nece­sa­ră pen­tru ore­le on-line sin­cron și asin­cron pen­tru ele­vii cla­se­lor V, VIVII;
- pau­ze deca­la­te pen­tru toa­te cla­se­le din toa­te locațiile,
- trans­por­tul ele­vi­lor asi­gu­rat in con­di­ții maxi­ma siguranță,
-pază și moni­to­ri­za­re video.

Mas­ca este obli­ga­to­rie în incin­ta uni­tă­ții de învă­țământ, atât pen­tru per­so­na­lul șco­lii / gra­di­ni­tei, cât și pen­tru elevi, în inte­ri­o­rul cât și în exte­ri­o­rul uni­tă­ții șco­la­re. Mas­ca nu este obli­ga­to­rie pen­tru preșcolari.

Mul­țu­mim pen­tru spi­ji­nul ofe­rit de Pri­mă­ria Lima­nu și Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța. Vă dorim sănă­ta­te si vă asi­gu­răm că ne pre­o­cu­păm să ofe­rim copi­i­lor comu­ni­tă­ții o școa­lă pri­e­te­noa­să și pro­vo­ca­toa­re la învățare!

Cu res­pect si considerație,
Colec­ti­vul Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.1 Limanu,
Direc­tor,
prof. Gela Ivaș­cu.


Man­ga­lia News, 06.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply