IZVORUL HERCULESIZVORUL CU APA DE LEAC DE LA MANGALIA [Foto/VIDEO]

1
2821

IZVORUL HERCULESIZVORUL CU APA DE LEAC DE LA MANGALIA.

Recent rea­me­na­jat, Izvo­rul Her­cu­les, aflat în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a Poli­cli­ni­cii din Man­ga­lia și a nou­lui MSR Port Hotel, este ope­ra celor doi meș­teri pie­trari tul­ceni cu mâi­ni­le de aur — Ghe­or­ghe și Radu Mun­tea­nu, tată și fiu, care trans­for­mă pia­tra bru­tă în lucrări de artă, în sculp­turi deo­se­bit de reu­și­te. Tot dum­ne­a­lor au con­tri­bu­it și la rea­me­na­ja­rea col­țu­lui de Nord-Vest al Cetă­ții Cal­la­tis, pri­lej cu care i‑am cunos­cut în urmă cu trei ani și le-am dedi­cat un edi­to­ri­al ce poa­te fi re/citit aici: Pro­iec­tul Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre, 4 decem­brie 2018. Întâl­ni­re cu meș­te­rii pie­trari Ghe­or­ghe și Radu Mun­tea­nu [Foto/VIDEO].

Iată ce scri­am atunci, după Întâl­ni­rea cu meș­te­rii pie­trari Ghe­or­ghe și Radu Mun­tea­nu: ”Marți, 4 decem­brie 2018, cu oca­zia fil­mă­ri­lor de pe șan­ti­e­rul pro­iec­tu­lui ”Cal­la­tis, Isto­rie la malul Mării Negre”, am cunos­cut doi admi­ra­bili meș­teri sculp­tori — cio­pli­tori în pia­tră, de fel din Tul­cea, pe Ghe­or­ghe și Radu Mun­tea­nu, tată și fiu, care lucrea­ză la res­ta­u­ra­rea zidu­ri­lor cetă­ții și a coloa­ne­lor din cal­car stă­vechi de Dobro­gea. Des­pre cei doi vom mai vor­bi, cu sigu­ran­ță, în seri­a­le­le noas­tre dedi­ca­te Artei și Cul­tu­rii, pen­tru că ne-am des­co­pe­rit o mul­ți­me de cunoș­tin­țe comu­ne din dome­ni­ul artistic!

Ce ziceți, meș­teri mari, așa cum am dis­cu­tat marți sea­ra, ”pe repe­de îna­in­te”, din cau­za fri­gu­lui, reluăm tra­di­ția artis­ti­că loca­lă și orga­ni­zăm împre­u­nă Tabe­re de cre­a­ție plas­ti­că la Mangalia? 

Anu­al, am putea orga­ni­za aici Tabe­re de Pic­tu­ră, Gra­fi­că și, bine­în­țe­les, de Sculp­tu­ră și Cera­mi­că! Să nu uităm că Man­ga­lia a fost lea­gă­nul Pic­tu­rii inter­be­li­ce și nu numai… În anii 1985, ’86, ’87, am orga­ni­zat Tabe­re de pic­tu­ră la Man­ga­lia, cu stu­den­ții de la Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce ”Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­rești… Și, iar să nu uităm: Monu­men­tul Ero­i­lor din Pia­ța Repu­bli­cii, a fost rea­li­zat tot sub for­ma unei Tabe­re de sculp­tu­ră, în anul 1998, de către stu­den­ții Daniel Divri­cian, Doru Nuță și Adri­an Dumi­tru, aflați pe vre­mea ace­ea în anii ter­mi­nali la ace­lași Insti­tut de Arte Plastice!

Noi vom lan­sa aceas­tă pro­pu­ne­re foru­ri­lor loca­le, jude­țe­ne și cen­tra­le și ne vom bucu­ra să vă invi­tăm să împăr­tă­șiți din meș­te­șu­gul dum­ne­a­voas­tră tine­ri­lor cre­a­tori, stu­denți la Facul­tă­ți­le de Arte, pre­cum și altor tineri dori­tori să cunoas­că secre­te­le aces­tei mese­rii atât de difi­ci­le! Vom invi­ta și alți nume­roși pri­e­te­ni comuni, artiști plas­tici — pic­tori, gra­fi­cieni, sculp­tori, cera­miști, să vină și să cre­e­ze aici, iar din ope­re­le lor să done­ze o par­te către muni­ci­pa­li­ta­te, pen­tru înfi­in­ța­rea unui Muzeu de Artă Con­tem­po­ra­nă, la Mangalia!”

Vă ofe­rim două gale­rii foto cu aspec­te din tim­pul lucră­ri­lor de rea­me­na­ja­re a Izvo­ru­lui Hercules:

MN: Meș­te­rul Ghe­or­ghe Mun­tea­nu ne‑a spus recent la tele­fon că, împre­u­nă cu Radu, în peri­oa­da urmă­toa­re vor veni din nou la Man­ga­lia și vor con­ti­nua să lucre­ze la fina­li­za­rea ansam­blu­lui sculp­tu­ral ”Izvo­rul Her­cu­les”, urmând să ter­mi­ne și cele trei efi­gii sculp­ta­te, ce vor avea ca model trei mone­de anti­ce kal­la­ti­e­ne și la o ban­că de for­mă semi­cir­cu­la­ră, tot din pia­tră sculp­ta­tă, ce va fi așe­za­tă pe latu­ra din­spre Vest.

Con­si­de­ră, de ase­me­nea, foar­te nece­sa­ră o came­ră video ampla­sa­tă în apro­pi­e­re, pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le­le dis­tru­geri / van­da­li­zări ale ansam­blu­lui sculptural.

Izvo­rul Her­cu­les, Man­ga­lia, în anii ’80-’90. (arhi­vă).

Vă invi­tăm să citiți și: Pro­iec­tul Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre, 4 decem­brie 2018. Întâl­ni­re cu meș­te­rii pie­trari Ghe­or­ghe și Radu Mun­tea­nu [Foto/VIDEO]

Ce scria pre­sa: Her­cu­les, izvor de sanatate
…Izvo­rul Her­cu­les este apre­ciat de catre turisti si local­nici pen­tru pro­pri­e­ta­ti­le sale bin­e­fa­ca­toa­re. Apa aces­tu­ia este sul­fu­roa­să, sodi­că, feroa­să, slab bro­ma­tă si mez­o­ter­ma­lă. O cură inter­nă cu aceas­ta apă sti­mu­lea­za secre­tia gas­tri­ca, dilu­ea­za bila secre­ta­ta, avand in ace­la­si timp si efect diu­re­tic. Apa de izvor este indi­ca­ta in afec­tiuni, cum ar fi gas­tri­te cro­ni­ce cu hipoa­ci­di­ta­te, dis­chi­ne­zii bili­a­re, cole­cisti­te, liti­a­ze bili­a­re, seche­le in urma inter­ven­ti­i­lor chi­rur­gi­ca­le pe cai bili­a­re, afec­tiuni meta­bo­li­ce. De ase­me­nea, aceas­ta cura poa­te com­ba­te aler­gi­i­le de ori­ce fel. Pe de alta par­te, apa nu poa­te fi folo­si­ta de catre per­soa­ne­le sufe­rin­de de hepa­ti­ta cro­ni­ca, ulcer gas­tric sau duo­de­nal. Spe­cia­lis­tii reco­man­da con­su­mul a 1–2 paha­re de apă, cu o oră ina­in­te de ser­vi­rea pranzu­lui, fara a se depa­si insa un litru pe zi. Cadre­le medi­ca­le de la Baza de tra­ta­ment bal­near Man­ga­lia ne-au decla­rat ca marea majo­ri­ta­te a pacien­ti­lor urmea­za ast­fel de cure, in plus, la ple­ca­re apro­vi­zio­nan­du-se cu mai mul­te sti­cle cu apa, deo­a­re­ce, potri­vit afir­ma­ti­i­lor aces­to­ra, licoa­rea, desi nepla­cu­ta la gust, are efec­te mira­cu­loa­se. (Roma­nia Libe­ra, 06.07.2005, des­pre Izvo­rul Her­cu­les, ampla­sat în apro­pi­e­rea Hote­lu­lui Man­ga­lia / Ceta­tea Callatis).

UPDATE: Mul­țu­mi­ri­le sunt impli­ci­te din par­tea noas­tră, dar cred că este impe­ri­os nece­sar să mul­tu­mim celor care au avut ini­ția­ti­va de a adu­ce un plus ora­șu­lui Man­ga­lia prin lucră­ri­le actu­a­le si vii­toa­re: pri­ma­ru­lui / Pri­mă­ri­ei si nu numai. (Radu Mun­tea­nu).


Man­ga­lia News, 10.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Mul­țu­mi­ri­le sunt impli­ci­te din par­tea noas­tră dar cred ca este impe­ri­os nece­sar sa mul­tu­mim celor care au avut ini­ția­ti­va de a adu­ce un plus ora­șu­lui Man­ga­lia prin lucră­ri­le actu­a­le si vii­toa­re ; pri­ma­ru­lui / pri­mă­ri­ei si nu numai

Leave a Reply